Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

To kolejny wyrok, którym Kancelaria może pochwalić się wygraną w procesie sądowym przeciwko bankowi Pekao. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej jeszcze z bankiem BPH. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 24 marca 2022 r. w składzie SSO Anety Fiałkowskiej ustalił nieważność umowy o kredyt budowlany- hipoteczny.  Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Podstawę ustaleń faktycznych w sprawie stanowiły złożone przez strony i nie kwestionowane co do prawdziwości i autentyczności dokumenty prywatne, oraz zeznania powodów, którym to Sąd dał wiarę. Za nieprzydatne Sąd uznał zeznania świadka, pracownika banku, gdyż świadek nie pamiętał przebiegu procesu zawierania spornej umowy z powodami, nie będąc pracownikiem obsługujących ich przy procedurze zawierania umowy. Nadto Sąd pominął wnioski dowodowe stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, gdyż dowód ten był zbędny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Co więcej, przedmiotowa sprawa była niestandardowa, gdyż powodowie już od 2013r. spłacali kredyt we frankach szwajcarskich.

Mając na uwadze żądanie powodów oraz prezentowane w sprawie stanowiska stron, w pierwszej kolejności wskazać należy, że podstawą prawną roszczenia o ustalenie jest przepis art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Przyjmuje się powszechnie w orzecznictwie i doktrynie, że interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c., istnieje wówczas, gdy zachodzi niepewność stanu prawnego lub prawa, powodująca potrzebę ochrony prawnej. Niepewność ta musi mieć charakter obiektywny, tj. istnieć na podstawie rozumnej oceny sytuacji, w której strona powodowa występuje z tego rodzaju powództwem. Dlatego też nie można zakwestionować interesu prawnego w żądaniu ustalenia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma ono znaczenie zarówno dla obecnych jak i przyszłych możliwych, ale obiektywnie prawdopodobnych stosunków prawnych 

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie niecałe 2 lata. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, a wyrok ogłoszono na posiedzeniu niejawnym. Pomiędzy rozprawą a ogłoszeniem wyroku minęło ponad 9 miesięcy.

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 387 tys. zł. Po 13 latach spłacania kredytu i łącznej spłacie kwoty 320 tys. zł, saldo kredytu nadal wynosiło (według banku) 392 tys. zł. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę ponad 320 tys. zł, w związku z czym zysk dla Kredytobiorców wyniósł kwotę 325 tys. zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.