Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 2000 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach BPH S.A.

Kredyty we frankach BPH S.A. – jakie mają wady?

Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku posiada portfel kredytów frankowych, w skład którego wchodzą umowy kredytów indeksowanych do CHF przejęte po dawnym GE Money Banku oraz kredyty denominowane kursem CHF, których udzielał przed laty Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a następnie bank BPH S.A. Wzorce umowne stosowane przez oba banki były dosyć nietypowe, jednak dzisiaj nie ma wątpliwości, że zawierają liczne wady prawne.

Zapisy umów GE Money Banku przewidywały, że zastosowanie do ustalania kursów przeliczeniowych miał średni kurs NBP skorygowany o marżę kupna/sprzedaży, wyliczaną na podstawie danych z 5 banków.

Do czasu wyroku TSUE z 29.04.2021 r. do sprawy C-19/20, kiedy to unijny trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Bank BPH S.A. domagał się w procesach sądowych „naprawienia” umowy poprzez usunięcie jedynie wadliwego fragmentu odnoszącego się do marży.

Wyrok TSUE nie pozostawił wątpliwości, że umowy dawnego GE Money Banku zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego, które należy usuwać w całości. Jako klauzule abuzywne zapisy te zakwalifikował także Prezes UOKiK wyrażając tzw. istotny pogląd w sprawie. Z kontroli UOKiK wynika, że bank dobierał dane do wyliczenia marż w sposób jednostronny i arbitralny, niezależny od konsumenta.

Istotne wady prawne zawierają także wzorce umów kredytów denominowanych banku BPH S.A. W umowach tych występują tzw. klauzule spreadowe, wyliczane na podstawie kursów kupna i sprzedaży dostępnych na anglojęzycznej stronie serwisu Reuters.

W 2020 roku Prezes UOKiK uznał te zapisy za niedozwolone postanowienia umowne, gdyż są one mało klarowne i trudne do zweryfikowania przez przeciętnego konsumenta.

Co można zrobić z kredytem we frankach Banku BPH S.A.?

Kredyt we frankach Banku BPH S.A. można w sądzie unieważnić w całości lub odfrankowić, czyli wykreślić z umowy klauzule abuzywne. Znajdujące się w portfelu Banku BPH S.A. kredyty indeksowane do kursu CHF dawnego GE Money Banku oraz kredyty denominowane kursem CHF banku BPH zawierają niedozwolone postanowienia, które nie wiążą konsumenta. Wobec powyższego, w sądzie można dochodzić roszczeń z tytułu wadliwych i nieuczciwych umów.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę nr III CZP 40/22, która otwiera drogę do unieważniania umów frankowych przez przedsiębiorców oraz osoby, co do których istnieją wątpliwości w zakresie statusu konsumenta.

Uchwała stwarza szanse na pozbycie się zobowiązania w CHF w Banku BPH S.A. osobom, które zaciągnęły kredyty na firmę.

Czy warto pozwać Bank BPH S.A. za kredyt we frankach?

Ścieżka sądowa jest jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się kredytu frankowego Banku BPH S.A. Pozew przeciwko bankowi warto złożyć również z tego względu, że odzyskać można duże nadpłaty. Orzecznictwo sądów jest obecnie zdecydowanie prokonsumenckie i nie ma żadnych wątpliwości, że umowy dawnego GE Money Banku oraz banku BPH zawierają niedozwolone postanowienia.

Statystyki wyroków za ubiegły rok pokazują, że bank BPH S.A. masowo przegrywa spory z Frankowiczami, a udaje mu się wygrać tylko pojedyncze sprawy na setki toczących się przeciwko niemu postępowań. W I instancji bank przegrał w 2021 roku aż 99 proc. spraw i ten korzystny trend utrzymuje się także w roku obecnym.
Jak najszybsze pozwanie Banku BPH S.A. jest rekomendowane także z uwagi na trudną sytuację finansową banku, który od roku 2019 notuje regularne straty w związku z zawiązywanymi rezerwami na ryzyko prawne dotyczące kredytów w CHF.

Bank nie prowadzi w Polsce żadnej działalności operacyjnej poza obsługą portfela kredytów walutowych, tak więc nie ma perspektyw na zysk. Amerykański właściciel banku – koncern GE nie spieszy się z jego dokapitalizowaniem, co stopniowo prowadzi do wyczerpywania się kapitałów własnych.

W przypadku Banku BPH S.A. całkiem możliwy jest scenariusz związany z upadłością, dlatego z pozwem za kredyt frankowy trzeba się pospieszyć. Dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwej umowy frankowej od banku – bankruta może być mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Kiedy można pozwać Bank BPH S.A. za kredyt we frankach i co można zyskać?

Pozew przeciwko Bankowi BPH S.A. można złożyć w każdym momencie kiedy kredyt jest spłacany, a nawet po całkowitej spłacie kredytu. Kredytobiorcy ze statusem konsumenta mają 10 lat na dochodzenie roszczeń, a przedsiębiorcy powinni złożyć pozew przed upływem 3 lat od spłaty kredytu. W każdym przypadku można domagać się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. Oba rozstrzygnięcia wiążą się z szeregiem korzyści, pomimo że niosą inne skutki prawne. 

Unieważnienie umowy frankowej w Banku BPH S.A. oznacza, że nie trzeba już dalej spłacać rat, a z bankiem należy się rozliczyć tylko do wysokości kwoty nominalnej kredytu, bez odsetek. Dodatkowo można zarobić na różnicach kursowych, jeżeli sąd zasądzi w oparciu o teorię dwóch kondykcji zwrot przez bank kwot w CHF.

W dobie wysokich stóp procentowych niebagatelną korzyść można uzyskać z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie płatnych za czas trwania procesu, gdyż ich stawka wynosi obecnie 11,5 proc. Prawomocne unieważnienie umowy kredytowej stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki banku i odtąd można w pełni dysponować nieruchomością.

Odfrankowienie kredytu także wiąże się z zyskiem finansowym, gdyż bank musi zwrócić nadpłaty powstałe w wyniku przeliczania kredytu po kursie waluty. Kredyt zostaje przekształcony w złotowy, ale przy utrzymaniu korzystnego oprocentowania bazującego na wskaźniku SARON, który jest aktualnie o około 8 proc. niższy niż WIBOR stosowany w kredytach złotowych. Ponadto bank jest zobowiązany do sporządzenia nowego harmonogramu spłat kredytu ze znacznie niższymi ratami.

Ile można zyskać pozywając Bank BPH S.A. za kredyt we frankach?

Wysokość zysków z pozwania Banku BPH S.A. zależy od parametrów kredytu (m.in. kwoty kredytu, oprocentowania, marży, daty zaciągnięcia, okresu kredytowania) oraz sposobu rozstrzygnięcia sporu, tj. czy sąd wyda wyrok odfrankowujący kredyt, czy unieważniający całą umowę kredytową.

Oto przykładowe sprawy zakończone unieważnieniami umów kredytowych Banku BPH S.A. i zyski z wyroków:

 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.04.2022 r., sprawa o sygn. akt I C 615/20, unieważnienie umowy banku BPH GE Money, kwota kredytu 261,6 tys. zł, zysk z wyroku 290 tys. zł
 • wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16.03.2022 r., sprawa o sygn. akt I C 76/20, unieważnienie umowy banku BPH GE Money, kwota kredytu 267 tys. zł, zysk z wyroku 267 tys. zł
 • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31.05.2022 r., sprawa o sygn. akt I ACa 869/21, prawomocne unieważnienie umowy banku BPH GE Money, kwota kredytu 236 tys. zł, zysk z wyroku 516 tys. zł
 • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25.05.2022 r., sprawa o sygn. akt I ACa 1091/21, prawomocne unieważnienie umowy banku BPH GE Money, kwota kredytu 145 tys. zł, zysk z wyroku 134 tys. zł

Ugody z bankiem BPH S.A. – czy bank je oferuje i czy mają sens?

Bank BPH S.A. nie oferuje Frankowiczom ugód i nie ma co liczyć, że taka propozycja pojawi się w przyszłości. Podobnie do innych banków frankowych nieprowadzących w Polsce żadnej działalności operacyjnej poza obsługą kredytów walutowych, należącemu do amerykańskiego koncernu GE Bankowi BPH nie zależy na reputacji wśród polskich klientów. Banku też zwyczajnie nie stać na ugody. Dlatego jedyną metodą uwolnienia się od kredytu frankowego w Banku BPH S.A. pozostaje ścieżka sądowa.

Przykłady wygranych spraw naszej Kancelarii przeciwko BPH S.A.

 1. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH S.A.) oraz 95.252,43 zł i 43.964,57 CHF dla naszych KLIENTÓW. WYGRYWAMY W POZNIANIU
 2. Unieważnienie kredytu we frankach BPH S.A (GE Money Bank). Zysk dla naszego Klienta 267.000,00 zł. Wygrywamy w Legnicy
 3. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach BPH (GE Money Bank) oraz 68.512,00 zł i 50.222,00 CHF dla naszych Klientów. EKSPRESOWO wygrywamy w SZCZECINIE
 4. PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU GE MONEY BANK W Sądzie Apelacyjnym w GDAŃSKU. Wygrywamy w 3 lata!
 5. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH S.A.). Ekspresowo w Świdnicy. 230 092,47 zł i 5033,79 CHF dla naszych Klientów
 6. Unieważnienie kredytu frankowego GE Money Bank (BPH S.A). Wygrywamy we WROCŁAWIU 207 064,00 zł + 27 586,00 CHF dla naszej Klientki
 7. EKSPRESOWY PRAWOMOCNY WYROK Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK. Wygrywamy znów SZYBKO w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU.
 8. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (BPH S.A). Wygrywamy w SA w Katowicach w 20 MIESIĘCY
 9. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK (BPH S.A.) w SĄDZIE APELACYJNYM WE WROCŁAWIU! Wygrywamy w 2,5 roku.
 10. Umowa kredytu GE MONEY BANK nieważna po 1 rozprawie. 159.138,75 zł dla naszego Klienta. Szybko! w 12 miesięcy w Katowicach
 11. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK ( BPH S.A.). 69.694,34 PLN + 50.490,79 CHF dla naszych Klientów. Wyrok SO Szczecin
 12. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (BPH SA). Wygrywamy w Gdańsku
 13. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH). Wygrywamy w SO w Katowicach
 14. Wygrywamy z GE MONEY BANK w 6 miesięcy. Sąd potwierdza, że wyrok TSUE (29.04.21) jest korzystny dla Frankowiczów
 15. Unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK (obecnie BPH) w 18 miesięcy SO ŚWIDNICA
 16. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (obecnie BPH) w 9 MIESIĘCY! Nasza kolejna ekspresowa wygrana!

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube