Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach BNP PARIBAS

Kredyty we frankach BNP PARIBAS – jakie mają wady?

Bank BNP Paribas posiada w swoim portfelu kredyty denominowane kursem CHF, które zostały przejęte w wyniku przekształceń w sektorze bankowym po dwóch bankach, tj. po Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz po Fortis Bank Polska. Wzorce umowne stosowane przez oba banki przejęte przez BNP Paribas zawierają liczne wady prawne, pozwalające na dochodzenie w sądzie nieważności tych umów.

Wyroki sądów krajowych, kontrola wzorców umownych przez UOKiK oraz analiza przeprowadzona przez Rzecznika Finansowego potwierdzają, że zarówno umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej banku BGŻ, jak i umowy kredytów denominowanych Fortis Banku zawierają klauzule abuzywne, które nie są wiążące dla konsumentów. Dotyczy to zapisów odnoszących się do mechanizmu waloryzacji, na podstawie którego bank przeliczał kwotę kredytu po ustalanym przez siebie jednostronnie kursie kupna, a następnie spłacane raty według kursu sprzedaży.

Fakt zastosowania w umowach banku BNP Paribas niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych potwierdziła decyzja Prezesa UOKiK z 20.09.2020 r. Dodatkowo bank został ukarany kwotą 26,6 mln zł za stosowanie we wzorcach umownych nieuczciwych postanowień.

Umowy dawnego Fortis Banku przez dłuższy czas były uznawane za trudniejsze do podważenia w sądzie, gdyż zapisy tych umów oraz postanowienia regulaminu sugerowały, że wypłata i spłata kredytu mogła od początku następować bezpośrednio w CHF. Teza o walutowym charakterze umów Fortis Banku została skutecznie obalona przez prawników i obecnie sądy orzekają ich bezwzględną nieważność ze względu na naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe, poprzez brak w umowie kwoty kredytu w złotówkach.

Co można zrobić z kredytem we frankach BNP PARIBAS?

W związku z zawartymi w umowach frankowych banku BNP PARIBAS niedozwolonymi postanowieniami, kredytobiorcy posiadający status konsumenta mogą dochodzić w sądzie nieważności umowy w całości bądź w części (tzw. odfrankowienie, czyli wykreślenie z umowy klauzul abuzywnych).

Oba rozstrzygnięcia są korzystne dla kredytobiorcy, gdyż pozwalają pozbyć się ryzyka walutowego i skutkują odzyskaniem od banku nadpłaconych kwot. Najbardziej pożądanym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest jednak unieważnienie umowy kredytowej w całości, gdyż pozwala pozbyć się toksycznego kredytu oraz obciążenia nieruchomości hipoteką.

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli na firmę kredyty frankowe w banku BGŻ lub w dawnym Fortis Banku także mają duże szanse na ich unieważnienie. Umowy Fortis Banku są unieważniane nie tylko na podstawie klauzul abuzywnych, na które mogą powoływać się wyłącznie konsumenci.

Sądy orzekają bezwzględną nieważność tych umów w związku z naruszeniem ustawy Prawo bankowe, na czym mogą oprzeć swoje roszczenia także przedsiębiorcy. Dodatkowo w dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę III CZP 40/22, która otwiera drogę do unieważniania umów frankowych zawierających odesłania do jednostronnie ustalanego przez bank kursu przez wszystkich kredytobiorców, niezależnie od statusu.

Czy warto pozwać bank BNP PARIBAS za kredyt we frankach?

Pozwanie banku BNP PARIBAS za kredyt we frankach to jedyny skuteczny sposób na całkowite pozbycie się zadłużenia i rozpoczęcie życia bez kredytu.

Zarówno umowy banku BGŻ, jak i dawnego Fortis Banku, znajdujące się aktualnie w portfelu BNP PARIBAS, są masowo unieważniane przez sądy w całym kraju. Orzecznictwo jest bardzo korzystne dla kredytobiorców, którzy wygrywają około 95 proc. spraw sądowych.

Na wyrok nie trzeba obecnie czekać długo, zwłaszcza jeśli dysponuje się wsparciem doświadczonej kancelarii frankowej. Nierzadko prawomocne wyroki zapadają w okresie 2 lat lub nawet szybciej. Wyrok unieważniający umowę oznacza duże korzyści finansowe, dlatego warto jak najszybciej pozwać bank BNP PARIBAS za kredyt we frankach.

Kiedy można pozwać bank BNP PARIBAS za kredyt we frankach i co można zyskać?

Pozwać bank BNP PARIBAS za kredyt we frankach mogą zarówno kredytobiorcy spłacający nadal zadłużenie, jak i osoby, które spłaciły już całość kredytu. Powinno się jednak pamiętać, że roszczenia mogą ulec przedawnieniu, dlatego nie warto zwlekać z pozwem.
Kredytobiorcy posiadający status konsumenta na dochodzenie roszczeń od banku mają 10 lat od spłaty kredytu, a przedsiębiorcy tylko 3 lata. Postępowania sądowe w sprawach o kredyt w CHF zasadniczo nie różnią się w przypadku kredytów czynnych, jak i spłaconych w całości. W obu sytuacjach można domagać się unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu.

Zarówno w wyniku wyroku unieważniającego umowę kredytową, jak i odfrankowującego kredyt można sporo zyskać, chociaż oba rozwiązania niosą odmienne skutki prawne. Unieważnienie umowy oznacza, że nie trzeba już dalej płacić rat kredytowych, a z bankiem należy rozliczyć się wyłącznie do wysokości pożyczonego kapitału, gdyż bankowi nie należą się odsetki.
Wyrok unieważniający umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy zwrotu kwot w CHF lub ich równowartości w złotówkach to dodatkowy duży zarobek na różnicach kursowych. Natomiast w związku z wysoką stawką ustawowych odsetek za opóźnienie (aktualnie 11,5 proc.) można zyskać dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niematerialną korzyścią z wyroku unieważniającego umowę jest prawo do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Wyrok odfrankowujący kredyt oznacza, że umowa jest co prawda utrzymana w mocy, ale wykonywana na lepszych warunkach. Znika ryzyko walutowe, bo kredyt jest przeliczany na złotówki według kursu z dnia zawarcia umowy, natomiast zostaje utrzymane korzystniejsze oprocentowanie, bazujące na wskaźniku SARON, który utrzymuje się na ujemnym poziomie. Odfrankowienie wiąże się także z odzyskaniem od banku nadpłat powstałych w wyniku przeliczania kredytu po kursie waluty.

Ile można zyskać pozywając bank BNP PARIBAS za kredyt we frankach?

Wysokość zysków z wyroku unieważniającego umowę kredytową lub odfrankowującego kredyt BNP PARIBAS zależy od kilku parametrów, w tym kwoty kredytu w PLN, daty zaciągnięcia zobowiązania, oprocentowania, marży bankowej, okresu kredytowania, i in.

Oto dwie przykładowe sprawy zakończone unieważnieniem umów banku BNP PARIBAS i zyski z wyroków:

  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.11.2021 r., sprawa o sygn. akt XXVIII C 1721/21, unieważnienie umowy BNP PARIBAS/BGŻ, kwota kredytu 270 tys. zł, zysk z wyroku 199 tys. zł
  • wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17.06.2021 r., sprawa o sygn. akt I C 1216/20, unieważnienie umowy BNP PARIBAS/BGŻ, kwota kredytu 146 tys. zł, zysk z wyroku 193 tys. zł

Ugody z bankiem BNP PARIBAS – czy bank je oferuje i czy mają sens?

Od grudnia 2021 roku bank BNP PARIBAS prowadzi pilotaż ugód, skierowany do wybranej grupy kredytobiorców. Program nie ma charakteru powszechnego, a ugody są oferowane na warunkach własnych banku, które znacząco odbiegają od rekomendacji Szefa KNF. Bank proponuje obniżenie salda zadłużenia o około 20 proc. i przekształcenie kredytu w złotowy z oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR.

Ugody na warunkach proponowanych przez bank BNP PARIBAS nie mają sensu, gdyż niewielka redukcja salda zadłużenia zostanie wkrótce skonsumowana w wysokich ratach kredytowych. Dziewięć podwyżek stóp procentowych przez RPP wywindowało wskaźniki WIBOR do poziomu 7,1-7,39 proc., podczas gdy wskaźniki SARON, stanowiące podstawę oprocentowania kredytów frankowych, są wciąż na poziomie ujemnym, od -0,6 (SARON 3M) do -0,65 (SARON 6M).

Decyzja o zawarciu ugody z bankiem BNP PARIBAS oznacza więc wzrost oprocentowania kredytu o około 8 procent i narażenie się na kolejne wzrosty rat kredytowych na skutek zapowiadanych dalszych podwyżek stóp w Polsce.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z BNP PARIBAS

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z BNP PARIBAS. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z BNP PARIBAS. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z BNP PARIBAS, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach BNP PARIBAS. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

  1. Unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (umowa BGŻ) i 89.146,45 zł + 88.327,43 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w 8 miesięcy
  2. Unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (BGŻ) W 9 MIESIĘCY. SO JELENIA GÓRA
  3. Unieważnienie kredytu frankowego BNP Paribas (BGŻ) w 9 miesięcy na 1 rozprawie. SO Jelenia Góra

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube