Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach BGŻ

Ponieważ kredyty frankowe udzielane były stosunkowo dawno, a ich największa pula uruchomiona została w I dekadzie tego stulecia, część banków, które miały te produkty w swojej ofercie, nie funkcjonuje już na polskim rynku lub funkcjonuje pod zmienioną nazwą.

Tak jest między innymi w przypadku banku BGŻ, który w przeszłości udzielał kredytów waloryzowanych do franka, obsługiwanych obecnie przez BNP Paribas.

Zmiana nazwy banku oczywiście nie utrudnia w żaden sposób dochodzenia roszczeń wobec kredytodawcy w przypadku produktów frankowych, o których powszechnie wiadomo, że są wadliwe. W BGŻ nie było inaczej, a umowy z tym bankiem zawierały liczne niejasne postanowienia i klauzule niedozwolone.

Jakie wady prawne posiadały kredyty we frankach w BGŻ?

Kredyty frankowe udzielane przez BGŻ były dość specyficzne. Co prawda bank, podobnie jak konkurencja, odwoływał się w swoich zapisach do możliwości swobodnego kształtowania kursu waluty obcej, ale są one tak nieprecyzyjne, że wymagają od prawnika frankowego bardzo indywidualnego podejścia. Niejasność zapisów była zresztą przedmiotem korekty już w czasie trwania umowy, gdy bank przesyłał swoim klientom aneksy.

Powszechną zawiłością w regulaminach do umów w BGŻ był sposób definiowania kredytów w złotych i kredytów w walutach wymienialnych – w obu przypadkach kredytodawca wskazywał, że produkty te są wypłacane i spłacane w złotych.

Różnica polegała jedynie na tym, że kredyt w walucie wymienialnej miał być wypłacany po kusie kupna waluty, natomiast spłata miała być realizowana już po kursie sprzedaży – w obu przypadkach regulamin określał kurs wypłaty i spłaty jako „obowiązujący w Banku” w danej chwili. Nie ma więc tu wprost mowy o tabelach kursowych, o których powszechnie wspominają umowy zawierane w konkurencyjnych bankach.

W wielu przypadkach bank „naprawiał” swoje niedopatrzenie poprzez późniejsze wydanie aneksu do umów, w którym już widniał zapis o tabelach kursowych banku. Podobnie jak inni kredytodawcy frankowi, również BGŻ jednostronnie i arbitralnie kształtował kurs waluty obcej, tym samym wpływając na wysokość wypłacanej klientowi kwoty, jak i wysokość rat, które ten później spłacał. Umowy takie są dziś powszechnie unieważniane przez polskie sądy.

Co można zrobić z kredytem we frankach w BGŻ?

Klient BGŻ (obecnie BNP Paribas), który ma w tym banku kredyt frankowy, może zdecydować się na jedno z trzech rozwiązań:

  • dalsze spłacanie kredytu na warunkach wynikających z umowy – rozwiązanie należy uznać za niekorzystne, nawet wówczas, gdy kredytobiorca samodzielnie kupuje franki i w nich spłaca swoje zobowiązanie. Złotówka w ostatnich miesiącach znacząco się osłabiła względem helweckiej waluty i eksperci wskazują, że w następnych miesiącach ten trend prawdopodobnie będzie się pogłębiał
  • próba ugody z bankiem – w grudniu 2020 roku KNF ogłosiła rekomendacje dla banków dotyczące propozycji ugód, jakie te powinny zawierać z frankowiczami. BNP Paribas wyraził zainteresowanie ugodami, jednak nie na warunkach zaproponowanych przez KNF, lecz na własnych. Jak powszechnie wiadomo, ugody z bankami w sprawie kredytów frankowych – na zasadach proponowanych przez KNF, czy też nie – oferują frankowiczom zaledwie ułamek tego, co ci są w stanie wywalczyć na drodze sądowej
  • pozwanie banku za kredyt we frankach – najrozsądniejsza obecnie opcja to złożenie pozwu przeciwko kredytodawcy i dążenie do prawomocnego uznania umowy za nieważną. Ponieważ umowy frankowe w BGŻ, jak również regulaminy do nich, zawierają liczne postanowienia niedozwolone, sądy w większości są przychylne roszczeniom frankowiczów, o czym świadczą statystyki wygranych postępowań.

Czy warto pozwać BGŻ za kredyt we frankach?

Biorąc pod uwagę aspekty, takie jak przychylne orzecznictwo sądów w Polsce, kolejne uchwały Sądu Najwyższego i wyroki TSUE, a także możliwe korzyści wynikające z unieważnienia umowy, zdecydowanie warto jest pozwać BGŻ za kredyt frankowy. Tylko ta opcja daje kredytobiorcy szansę na uwolnienie się od niekorzystnego zobowiązania finansowego i odciążenie hipoteki.

Kiedy można pozwać BGŻ za kredyt we frankach?

Kredytobiorca może pozwać BGŻ zarówno wówczas, gdy zaciągnął kredyt na cel prywatny, jak i powiązany z działalnością gospodarczą. Ważne jest jednak zachowanie odpowiednich terminów, przedawnienie roszczeń dla obu tych grup określane jest inaczej.

Roszczenia przedsiębiorcy wobec banku przedawniają się już po 3 latach. Roszczenia konsumenta ulegają przedawnieniu kolejno po 10 i 6 latach, zależnie od dat spłaty poszczególnych rat. Wpłaty na rzecz banku dokonane do lipca 2018 roku przedawniają się po upływie 10 lat. Przedawnienie dla później spłacanych rat następuje po 6 latach.

Ile można zyskać pozywając BGŻ za kredyt we frankach?

Jeżeli sąd prawomocnie orzeknie o unieważnieniu umowy kredytowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wówczas umowę traktuje się tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły. Jednocześnie bank i kredytobiorca muszą dokonać wzajemnego rozliczenia się z nieprzedawnionych roszczeń. W efekcie tego w większości przypadków kredyt frankowy okazuje się dla klienta darmowy – kredytobiorca musi bowiem oddać bankowi jedynie kwotę otrzymanego kapitału, podczas gdy bank jest zobowiązany do zwrotu wszelkich środków, w tym rat z odsetkami, opłat i prowizji, jakie pobrał od klienta w ramach takiej umowy.

Co więcej, zwrot musi nastąpić w walucie, w jakiej bank otrzymał od kredytobiorcy te środki. Po zmianie przepisów wielu kredytobiorców, chcąc uciec przed niekorzystnymi tabelami kursowymi banku, spłacało swoje zobowiązanie bezpośrednio we franku. CHF przez wiele lat był znacznie tańszy niż obecnie, gdy bank więc odda kredytobiorcy środki we franku, powód zyskuje dodatkową korzyść na różnicach kursowych.

Doświadczeni pełnomocnicy frankowi doradzają też swoim klientom, aby ci jeszcze przed złożeniem pozwu wysłali do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym żądają zwrotu nienależnie pobranych środków. Tego rodzaju żądanie będzie miało znaczenie wtedy, gdy sąd unieważni umowę kredytową i zobliguje strony do rozliczenia się. Kredytobiorca może wystąpić nie tylko o zwrot pobranych środków, ale również o ustawowe odsetki za zwłokę, które w okresie wysokich stóp procentowych są szczególnie korzystne dla powoda – w lipcu 2022 roku wynoszą już 11,5% w skali roku.

Czy ugoda frankowa z BGŻ jest opłacalna?

Ugody frankowe z bankami powszechnie uważa się za nieopłacalne, nie inaczej jest w przypadku BGŻ. BNP Paribas nie przystąpił do oferowania klientom ugód wg rekomendacji KNF, jednak zaczął składać frankowiczom propozycje wg własnego pomysłu, które – wg informacji pojawiających się w mediach – można negocjować.

Rzecz w tym, że aktualna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wyklucza opłacalność tych ugód z tego powodu, że zawsze stanowią one konwersję zobowiązania z CHF na PLN i zmianę wskaźnika oprocentowania na WIBOR.

Czasem bank decyduje się też na umorzenie części salda zadłużenia klienta. Wystarczy jednak przeanalizować aktualne położenie kredytobiorców złotowych, którzy płacą horrendalnie wysokie raty, by zrozumieć, jak ryzykowny jest to wybór. Wobec takich perspektyw trudno decydować się na zmianę niekorzystnego, ale w miarę stabilnego kredytu frankowego na zupełnie nieprzewidywalne zobowiązanie wyrażone w złotówkach.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z BGŻ

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z BGŻ BNP PARIBAS. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z BGŻ BNP PARIBAS. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z BGŻ BNP PARIBAS, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach BGŻ BNP PARIBAS. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

  1. Unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (umowa BGŻ) i 89.146,45 zł + 88.327,43 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w 8 miesięcy
  2. Unieważnienie kredytu BNP PARIBAS (BGŻ) W 9 MIESIĘCY. SO JELENIA GÓRA
  3. Unieważnienie kredytu frankowego BNP Paribas (BGŻ) w 9 miesięcy na 1 rozprawie. SO Jelenia Góra

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube