Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Orzekanie w sprawach frankowych naszych Klientów w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbywa się w szybkim i stabilnym tempie. Po raz kolejny Kancelaria może pochwalić się wygraną w procesie sądowym przeciwko bankowi Pekao (dawny BPH). Proces trwał zaledwie 12 miesięcy i zakończył się po myśli Naszych Klientów. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytu budowlano-hipotecznego z 2006r. 

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 15 grudnia 2022r. w składzie SSO Ireny Żarnowskiej- Sporysz ustalił nieważność umowy oraz zasadził od pozwanego na rzez kredytobiorców kwotę 141 398,38 zł tytułem nienależnie uiszczonych rat kredytu. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 100% kosztów procesu w kwocie 6.417 zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 3534/21.

Kancelaria w imieniu Klientów w roszczeniu głównym wnosiła o ustalenie nieważności umowy kredytowej, a także zasądzenie od pozwanej na rzecz kredytobiorców kwot nienależnie pobranych rat kapitałowo- odsetkowych.  Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, zasądzenie od pozwanej na rzecz Klientów kwoty 41.251,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umowy za abuzywne w rozumieniu art. 385 (1) kc. 

Stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o znajdujące się w aktach dowody z dokumentów oraz zeznania powodów korespondujące z tymi dowodami i uzupełniające te dowody. Jednocześnie na rozprawie w dniu 15 grudnia 2022r. tut. Sąd oddalił wniosek strony pozwanej o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka pracownika banku, uznając, że zeznania te na okoliczności wskazane przez wnioskującego były nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd oddalił także dowód z opinii biegłego wnioskowany przez obie strony ponieważ okoliczności, które miały zostać nimi wykazane nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy (art. 2352 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Sąd wskazała, iż zaciągnięty przez powodów kredyt jest kredytem o charakterze mieszanym. Nie jest on ani kredytem stricte złotówkowym ani kredytem walutowym. Kredyt walutowy to bowiem kredyt udzielony w innej niż złoty polskiej walucie, a zatem również w tej walucie wypłacany i spłacany. Natomiast w niniejszej sprawie kredyt zgodnie z umową został wypłacony w złotych polskich, choć był wyrażony w umowie we frankach szwajcarskich. Nie było także możliwości spłaty kredytu w walcie CHF, od początku powodowie spłacali zobowiązanie w złotych polskich.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 12 miesięcy. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał powodów. Sąd na tej samej rozprawie, po przerwie, ogłosił wyrok. 

Powodowie z tytułu udzielonych kredytu uzyskali 94 tys. zł.  Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwoty wpłaconych rat. Już na moment składani powództwa powodowie mieli nadpłatę kapitału w kwocie ok. 47 tys. zł. Saldo na dzień składania powództwa wynosiło 45 tys. zł. Tym samym zysk z ustalenia nieważności umowy wyniósł dla klientów kwotę 92 tys. zł.  

 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.