Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Pomimo restrukturyzacji Getin Banku wciąż zapadają pozytywne wyroki dla naszych klientów. Sąd Apelacyjny w Katowicach, dnia 30 listopada 2022 r. w składzie SSA Anny Bohdziewicz, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę po 4.450 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 424/21. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już uiszczać kolejnych rat kredytu.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 marca 2021 r., w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 82.939,05 tj. kwotę spłaconych rat za ostatnie 10 lat spłacania kredytu. Spór w I instancji toczył się w sprawie o sygn. I C 503/20. Kredytobiorcy w pozwie wnosili zapłatę, która wynikałaby z tzw. przesłankowej nieważności umowy.  ustalenie nieważności umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klientów kwoty 39.944,34 zł zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Stan faktyczny sąd I Instancji ustalił w oparciu o niekwestionowane przez strony dokumenty oraz o zeznania powoda. Zeznania świadka, pracownika centrali banku nie miały istotnego znaczenia dla sprawy, gdyż okoliczności na jakie został zawnioskowany nie mają bezpośredniego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a świadek nie uczestniczył bezpośrednio w procesie zawierania umowy.

Jednocześnie Sąd pominął dowód z opinii biegłego z zakresu finansów i rachunkowości oraz bankowości z uwagi na jej nieistotność dla rozstrzygnięcia spraw albowiem wysokość dochodzonych przez powodów roszczeń została ustalona w oparciu o przygotowane przez pozwanego dokumenty dotyczące wysokości uiszczonych kwot, których to dokumentów strona pozwana nie kwestionowała, z kolei ustalenia wysokości nienależnie wpłaconych przez powodów kwot nie wymagało wiadomości specjalnych. 

Sąd II instancji uwzględnił zarzut potrącenia podniesiony na etapie postępowania apelacyjnego, stąd zmiana wyroku. Sąd apelacyjny podzielił ocenę Sądu I instancji co do występowania klauzul abuzywnych i niedochowania obowiązku informacyjnego przez pozwanego na etapie przedkontraktowym. Sąd wskazuje również, że trafnie sąd meriti uznał, że nie jest możliwym dalsze wykonywanie umowy kredytu po Sąd nieprawidłowo oddalił część powództwa, bo pozew nie dotyczył kwot przedawnionych. Po potrąceniu roszczenia powodów z roszczeniem banku pozostała kwota 4.450,00 zł, którą zasądzono po połowie na rzecz każdego kredytobiorcy. Ponadto odsetki zasądzone od kolejnego dnia po dniu doręczenia pozwu. Okresy odsetkowe dla każdego kredytobiorcy są różne z uwagi na różne daty doręczenia wezwania do zapłaty każdemu kredytobiorcy.

 

 

 

Nie sposób uznać sprawy powodów za przegraną, bowiem nie miała wpływu na potrącenie, stąd koszty postępowania Sąd zasądził w całości na rzecz powodów. Dodatkowo Sąd nie miał wątpliwości, że w tym przypadku interes prawny przysługiwał kredytobiorcom. W związku z tym, że umowa zawierała postanowienia niejednoznaczne i niejasne, które miały wpływ na wysokość świadczeń, kredytobiorcy mieli interes prawny w jednoznacznym i definitywnym na przyszłość ustaleniu czy umowa wiąże strony

Postępowanie w II instancji trwało niecałe ponad półtora roku i ograniczyło się wyłącznie do wymiany pism procesowych przez strony, a także jednej, krótkiej rozprawy. Po wysłuchaniu obu stron Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku. Całe postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 5 miesięcy. 

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy nie będą musieli rozliczać się z bankiem w zakresie udzielonego kapitału. Po potrąceniu wzajemnych roszczeń Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powodów nadwyżkę nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych względem kapitału. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.