Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kolejna umowa nieważna. Klienci Kancelarii uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko BNP Paribas, który jest następcą prawnym banku BGŻ. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Pawła Krekora dnia 9 listopada 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 89.146,45 zł i 88.327,43 CHF tytułem zwrotu nienależnych rat wraz z ustawowymi odsetkami. Koszty procesowe Sąd w całości zasądził na rzecz Klientów. Wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 1721/21 jest nieprawomocny. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców w pkt 1 było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu, z kolei pkt 2 roszczenia głównego zawierał zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 89.146,45 zł i 88.327,43 CHF zł wraz z ustawowymi odsetkami z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 145.265,80 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sąd uznał że klauzule waloryzacyjne w umowie są niedozwolone i pociągają za sobą nieważność całej umowy. Nie ma w polskim systemie prawnym takiego przepisu, który pozwalałby je zastępować innymi postanowieniami, dlatego też cała umowa musi być nieważna.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 8 miesięcy a do wydania wyroku wystarczyła zaledwie jedna rozprawa. Strony podczas rozprawy ogłosili, iż nie widzą możliwości zawarcia ugody. Strona pozwana dążyła do zawieszenia postępowania, jednak Sąd oddalił takowy wniosek. Postanowił jednak dopuścić dowód z przesłuchania stron, ograniczając go do przesłuchania kredytobiorców. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd zamknął rozprawę i po naradzie wydał wyrok.

 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 270 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 455 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 86 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu denominacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 469.570 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 199 tys. zł dla kredytobiorców

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski