Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Niezmiernie szczęśliwi są kolejni naszej Klienci Kancelarii, którzy posiadali aż 3 umowy w dawnym Kredyt Banku. Postępowanie toczyło się przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu przeciwko Santander Bank Polska, który jest następcą prawnym Kredyt Banku.

Tamtejszy Sąd 17 marca 2022 r. w składzie SSA Wojciecha Damaszko oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1436/20. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie są już zobowiązani do spłacania rat kredytu, które były wysokie.  

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 20 października 2020 r., w którym ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (sygn. akt I C 644/20). Sprawę opisaliśmy tutaj Kolejna wygrana naszej Kancelarii w ekspresowym tempie! Tym razem unieważnienie 3 kredytów frankowych Santander Bank Polska w 6 miesięcy

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji prawidłowo ustalił nieważność 3 umów, a ustalenie stanu faktycznego było wystarczające do podjęcia rozstrzygnięcia. Brak było zatem podstaw do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków wnioskowanych przez stronę pozwaną. Nie budzi wątpliwości, że obowiązek informacyjny, który mógł pozwolić kredytobiorcom ocenić pełny kształt umowy, jak również zrozumieć jej treść, nie został przez pozwany bank wypełniony. Co istotne, umowy zawierały najbardziej daleko idące negatywne skutki dla kredytobiorców. 

Idąc dalej odnieść się też trzeba do kwestii możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie franka szwajcarskiego, którą to możliwość dopuszczały aneksy. Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, iż podpisanie takiego aneksu nie ma wpływ na ważność umowy. Zauważyć bowiem trzeba, że nieważność ma skutek ex tunc, tak więc niezależnie od faktu podpisania aneksów i ich treści z nieważnością umowy mamy do czynienia. Co więcej, same aneksy kwestie dotyczącą spłaty bardzo często regulują w sposób abuzywny.

Sąd Apelacyjny odniósł się również do sprawy węgierskiej, na którą bardzo często powołują się banki. Odnosząc się do powyższej kwestii zauważyć koniecznym jest, że rozwiązania tam przyjęte wynikają z konieczności ochrony sektora bankowego i to była główna przyczyna interwencji w takim kształcie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego brak jest jednak podstaw do przyjmowania takowego stanowiska, albowiem polski kodeks cywilny rzeczone kwestie reguluje. Dlatego też zasadnym było przyjęcie nieważności zawartych umów

Postępowanie w obu instancjach trwało niecałe 2 lata. W I instancji odbyła się tylko jedna rozprawa, z kolei w drugiej aż trzy. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.