Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Zaledwie 5 miesiący trwało postępowanie Klientów Kancelarii w II instancji którzy w 2021 roku wytoczyli w Krakowie powództwo przeciwko Getin Bank. Wygrana cieszy nas tym bardziej, iż pozytywny wyrok zapadł już w stosunku do podmiotu znajdującego się w upadłości. W sprawie zapadł wyrok częściowy, który odnosi się jedynie do ustalenia nieważności umowy, zaś sprawa w zakresie zapłaty nienależnie uiszczonych świadczeń pozostało zawieszone.  Sąd Apelacyjny w Krakowie, dnia 21 lutego 2024r. w składzie SSA Rafała Dzyr oddalił apelację strony pozwanej od punktu I zaskarżonego wyroku. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 3018/23. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już uiszczać kolejnych rat kredytu.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2022 r. sygn. akt I C 932/21.  Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2005 r. jest nieważna i zasądził od strony pozwanej Getin Noble S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie 60.476,77 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny postanowieniem zawiesił postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c., w związku z art. 391 § 1 k.p.c., wobec ogłoszenia upadłości strony pozwanej oraz podjął postępowanie w części dotyczącej żądania ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu i wezwał do udziału w sprawie Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego nie jest wierzytelnością w rozumieniu art. 236 i następnych ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze i dlatego nie podlega ono wpisowi na listę wierzytelności, o której mowa w art. 244 Pr.u.n. Roszczenie powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego nie mogło zatem zostać zgłoszone Syndykowi i nie weszło w skład masy upadłości Getin Noble S.A. w Warszawie, chociaż uwzględnienie tego roszczenia będzie miało wpływ na masę upadłości.

Oddziaływanie na masę upadłości prawomocnego orzeczenia, które zapada w postępowaniu przed sądem cywilnym, nie stanowi jednak prawnej przeszkody do rozpoznania sporu w tym zakresie przez sąd cywilny poza ramami nakreślonymi przez postępowanie upadłościowe. Ukształtowanie się jednolitej linii orzeczniczej, uznającej, że kredytobiorcy posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu, niezależnie od przysługujących im roszczeń o świadczenia pieniężne, przesądziło o konieczności wydania w postępowaniu procesowym rozstrzygnięcia w sprawie o ustalenie, pomimo ogłoszenia upadłości strony pozwanej.

Postępowanie w II instancji trwało niecałe 5 miesięcy i ograniczyło się wyłącznie do wymiany pism procesowych przez strony, a także jednej, krótkiej rozprawy. Całe postępowanie w obu instancjach trwało równo 2 lata i 11 miesięcy.

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy nie będą musieli rozliczać się już z bankiem w zakresie udzielonego kapitału. W 2005r. Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali 98 tys. zł. Nadpłata kapitału kredytu wynosiła 60 tys. zł. Mimo regularnych spłat, na dzień wytoczenia powództwa, saldo kredytu wciąż wynosiło 34 tys. zł. (wg banku), co pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu indeksacji.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.