Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Świetnie wieści z Wrocławia. Tym razem wyrok dotyczył kredytu, który został spłacony w całości, przez co powodowie dochodzili tylko zapłaty uiszczonych nienależnie rat kapitałowo-odsetkowych, nie zaś ustalenia nieważności umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w składzie SSO Magdaleny Sbczak- Chrzanowskiej w dniu 31 października 2022 r. zasądził od strony pozwanej na rzecz Klientów kwotę 262.535,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd zasądził od pozwanego 12.464 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sprawie o sygn. akt I C 1373/19 jest nieprawomocny.

Początkowo głównym roszczeniem kredytobiorców było zasądzenie nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych jednak jedynie za okres 10 lat. W czasie gdy powodowie składali pozew orzecznictwo w zakresie przedawnienia roszczeń, z tytułu nieważnych umów kredytu nie było jeszcze ugruntowane.

Po pojawieniu się pozytywnych orzeczeń Sądu Najwyższego pozew powodów został rozszerzony o zapłatę całej kwoty spłaconej tytułem rat kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klienta kwoty 54.631,76 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

Postępowanie w I instancji trwało prawie 3 lata. Czas trwania postępowania był dość długi, również z uwagi na dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Sąd dopuścił również dowód z przesłuchania jednego świadka, pracownika banku, będącego doradcą klienta, w tym wypadku powodów. Świadek ten został przesłuchany na piśmie, powodowie zaś składali zeznania na rozprawie przed Sadem. Po otrzymaniu opinii od biegłego Sad zobowiązał pełnomocników stron do przedstawienia końcowych stanowisk na piśmie. Po odebraniu mów końcowych Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym.

 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski