Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Tym razem postępowanie odwoławcze zakończyło się w świetnym czasie, a nadto Sąd jest tym większy, iż Sąd uwzględnił naszą apelację w całości. Nasi Klienci złożyli pozew przeciwko mBank S.A. w grudniu 2020r.  Sąd I instancji pozostawił umowę w mocy, eliminując tylko część postanowień umownych. Taki wyrok nie był satysfakcjonujący dla naszych klientów. Apelacja od tzw. „odfrankowienia” została uwzględniona w całości.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 3 marca 2023r., w składzie SSO Krzysztofa Rudnickiego, zmienił wyrok Sądu I instancji i nadał mu następujące brzmienie: 1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem z 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 190.740,90 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ; 3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 14.183,08 zł kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Nasza apelacja dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15 lipca 2022 r. sygn. akt I C 2722/20. Tamtejszy Sąd pozostawił mowę w mocy, eliminując z niej klauzule abuzywne dotyczące indeksacji i przeliczył kredyt tak, jakby był on od początku kredytem złotowym oprocentowanym o stawkę LIBOR. Na tej podstawie zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów solidarnie 83.586,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.  

Sąd Okręgowy przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób zasadniczo prawidłowy i na tej podstawie poczynił również w przeważającej mierze prawidłowe ustalenia stanu faktycznego (szczegółowo przedstawione na k. 318-319v akt sprawy), które Sąd Apelacyjny przyjął za własne i uczynił podstawą swojego rozstrzygnięcia. Nie ustrzegł się natomiast Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego, przede wszystkim art. 3851 § 1 i 2 k.c. oraz art. 58 § 1 k.c. w zakresie odnoszącym się do oceny skutków stwierdzenia abuzywnego charakteru postanowień spornej umowy kredytu wprowadzających mechanizm indeksacji kredytu kursem CHF.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 3 miesiące. Powodowie z tytułu udzielonego im kredytu uzyskali kwotę 180 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, łącznie ok. 193 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 208 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa powodowie mieli nadpłatę), zatem zysk z wyroku wyniósł 221 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.