Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Po raz kolejny jesteśmy świadkami ekspresowo zakończonej sprawy. Tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach w osobie SSO Joanny Głogowskiej uwzględnił powództwo Kancelarii i zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę̨ 115 229,08 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 lutego 2020 roku. Wyrok został ogłoszony na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 października br. 

To już kolejna szybka wygrana Kancelarii i kolejna sprawa, kiedy całe postępowanie nie trwało dłużej niż rok czasu od momentu wytoczenia powództwa, które miało miejsce 7 stycznia br. Tym razem cały proces trwał 10 miesięcy. 

Kancelaria w imieniu powodów sformułowała roszczenie główne o zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwoty 115.229,08 zł z uwagi na nieważność całej umowy oraz ewentualnie zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwoty 33.026,19 zł wskutek uznania niektórych postanowień ww. umowy za abuzywne w rozumieniu art. 3851 kc i tym samym bezskuteczne względem powodów. 

Powodowie nigdy nie otrzymali z tytułu zawartej umowy z pozwaną wypłaty środków w walucie franka szwajcarskiego. Sąd przychylił się do głównego roszczenia. Niniejszym klient nie jest zobowiązany już do spłaty dalszych rat. Wyrok jest nieprawomocny. 

W międzyczasie odbyła się jedna rozprawa w dniu 2 lipca br., jedynie siedem miesięcy od wytoczenia powództwa. Stawili się na niej powodowie osobiście oraz jeden świadek. Sąd dopuścił dowód z zeznań dwóch świadków złożonych na piśmie, a także przesłuchał powodów w celu potwierdzenia faktów związanych z zawarciem umowy.

Jak sam wskazywał powód na przesłuchaniu, mimo dobrych zarobków, nie miał możliwość skorzystania z kredytu złotówkowego, dodatkowo nie przedstawiono żadnych symulacji, informowano ich, że jest to najbardziej stabilna waluta, z małymi wahaniami kursów. Zapewniano kredytobiorcom, że kurs może wzrosnąć jedynie do 15%. Po wysłuchaniu świadka oraz pytań skierowanych do niego od obu stron, a także po przesłuchaniu powodów, Sąd postanowił odroczyć sprawę. 

Z racji obowiązującej sytuacji epidemiologicznej zostały zmienione nieco przepisy. 

W myśl art. 15zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości.

Wobec przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, dnia 9 października br. został wydany wyrok na posiedzeniu niejawnym. Po przesłuchaniu powodów, świadka oraz po odebraniu zeznań pozostałych świadków na piśmie Sąd nie miał wątpliwości co do werdyktu i uwzględnił powództwo powodów reprezentowanych przez naszą Kancelarię.  Wyrok nie jest prawomocny.

Co raz więcej kredytobiorców dochodzących swoich roszczeń przed Sądem przekonuje się, że proces sądowy nie musi trwać latami i da się uzyskać korzystny wyrok w ciągu kilku miesięcy od momentu wytoczenia powództwa.