Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Po niedawnych sukcesach Kancelaria po raz kolejny może pochwalić się ekspresową wygraną. Tym razem przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytowej w ING Banku Śląskim. Wyrok podczas posiedzenia sądu zapadł 16 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IC 431/20). 

W pozwie powódka reprezentowana przez naszą kancelarie wnioskowała o ustalenie nieważności całej umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, powódka żądała zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki solidarnie kwoty 131.866,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umów za abuzywne w rozumieniu art. 3851 kc i tym samym bezskuteczne względem powoda, przy pozostawieniu dalszej części umowy w mocy.

Sąd w składzie SSR del. Anety Wolskiej uwzględnił roszczenie główne i ustalił, że zawarta w dniu 30 września 2008r. przez powódkę i ING Bank Śląski umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem jest nieważna. Co najważniejsze, całe postępowanie trwało nieco ponad pół roku od wytoczenia powództwa, które miało miejsce w maju br. Wyrok jest nieprawomocny.

Powódka z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 570 tyś. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat klientce pozostała do spłaty suma większa niż kwota wypłaconego kredytu. W momencie zlecenia sprawy Kancelarii wartość zadłużenia wynosiła ponad 630 tyś. zł. Unieważnienie kredytu hipotecznego przez Sąd sprawiło, że klientka ma obowiązek zwrócić bankowi jedynie ponad 118 tyś. zł tytułem wzajemnego zwrotu świadczeń, a więc około 512 tyś. zł mniej niż wynosiło zadłużenie według banku w momencie wytoczenia powództwa.

W swojej argumentacji powódka reprezentowana przez naszą Kancelarię wskazała, że strona pozwana nie udzieliła informacji na temat możliwych niekorzystnych skutków związanych z taką umową, w szczególności hipotetycznej możliwości nieograniczonego wzrostu waluty, a także faktu, że powódka nie jest zabezpieczona przed ryzykiem kursowym. Dodatkowo nie została powiadomiona o fakcie, że kurs kupna oraz kurs sprzedaży CHF, które to mają zastosowanie do umowy kredytu, nie są de facto ograniczone jakimikolwiek zewnętrznymi czynnikami, co umożliwia bankowi hipotetycznie dowolne ustalanie tych kursów, a tym samym wysokości zadłużenia oraz wysokości raty powódki. Niezwykle istotną kwestią było ustalenie kwoty i waluty kredytu. Powódka jednoznacznie wskazała, że przeliczenie nastąpiło według klauzuli abuzywnej, co stanowi o nieskuteczności postanowień w myśl przepisów art. 3851 Kodeksu cywilnego, co jednoznacznie przesądza o braku walutowego charakteru zawartej umowy.

Sąd przychylił się do argumentacji powódki dotyczącej kwestionowanych klauzul abuzywnych i już na pierwszej rozprawie uwzględnił powództwo powódki. W swojej ustnej argumentacji Sąd uznał, iż wskutek zakwalifikowania zapisów indeksacyjnych jako świadczenie główne umowy kredytu i uznania ich za abuzywne, klauzule te należy uznać za bezskuteczne, co dalej skutkuje usunięciem ich ze stosunku prawnego stron oraz stwierdzeniem, że umowa jest nieważna w całości wobec braku możliwości jej dalszego wykonywania.

Podczas rozprawy Sąd dopuścił dowód z przesłuchania stron ograniczając go do przesłuchania powódki celem ustalenia okoliczności zawarcia umowy. Dodatkowo Sąd postanowił pominąć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu finansów i bankowości zgłoszony w odpowiedzi na pozew. 

Pomimo panującej pandemii po raz kolejny jesteśmy świadkami szybkiego postępowania. Po ostatnich wygranych przez naszą Kancelarią odpowiednio po dziesięciu oraz czterech miesiącach, tym razem całą sprawę udało się załatwić w pół roku, co pokazuje, że Sądy zmierzają do jak najszybszego rozwiązywania sporów frankowych.