Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Umowa naszych Klientów z Nordeą nieważna. Wyrok przed Sądem I instancji udało się uzyskać w zaledwie w 7 miesięcy i jest to naprawdę świetny wynik, biorąc pod uwagę ilość spraw toczący się obecnie w Sądach w całej Polsce. Tym razem sprawa toczyła się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, pod sygnaturą akt I C 982/22.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu 22 lutego 2023 r. w składzie SSO Daniela Sobocińskiego ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT z 2010r., a także zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 130.000,13 zł i 45.216,99 CHF. Jednocześnie Sąd orzekł o zwrocie kosztów procesu od pozwanego na rzecz powódki 11 817zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd nie miał wątpliwości co do zasadności powództwa.

Sąd uznał, że powodowie udowodnili, że wskazane klauzule przeliczeniowe nie zostały przez pozwanego uzgodnione z powodami, a rola powodów w procesie zawierania umowy sprowadzała się w zasadzie do podjęcia decyzji o zawarciu albo nie umowy 11 przygotowanej uprzednio przez Bank.

Jednocześnie wszystkie te klauzule są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 §1 kpc, albowiem przyznają wyłącznie pozwanemu prawo do dowolnego przerzucania odpowiedzialności za ryzyko związane ze wzrostem kursu waluty na stronę powodową. Przede wszystkim konstrukcja indeksacji znajdująca się w umowie powoduje możliwość narzucenia przez pozwanego wysokości kwoty podlegającej zwrotowi, a w konsekwencji i wysokości odsetek, a więc głównych świadczeń powodów.

W postępowaniu odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd pominął wnioski dowodowe stron w zakresie dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego. Zeznania pracowników instytucji bankowych nie wniosłyby zdaniem Sądu po tylu latach od zawarcia umowy nic nowego do sprawy, a przede wszystkim nie byłyby w stanie podważyć dowodów z dokumentów nawet przy założeniu, że świadkowie pamiętaliby powodów.

Na rozprawie w dniu 14 lutego 2023 r. powodowie zostali pouczeni o skutkach ewentualnego uwzględnienia ich żądania ustalenia nieważności umowy, w szczególności pouczeni zostali, iż będzie się to wiązać z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń uzyskanych przez strony w związku z wykonaniem umowy oraz, że może się to wiązać z ewentualnymi roszczeniami pozwanego banku o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie przez powodów z udostępnionego im kapitału. Po pouczeniu, powodowie oświadczyli, że mają świadomość tych konsekwencji i podtrzymali w całości swoje żądania

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 400 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, łącznie ok. 350 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg banku) 547 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu denominacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego im kapitału. Zysk z wyroku wyniósł ok. 497 tys. zł.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski