Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny raz mamy przyjemność opisać szczegóły kolejnej wygranej naszej Kancelarii. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej jeszcze z Bankiem BPH. Sąd Rejonowy w Gdyni w osobie SSR Tadeusza Kotuka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada br. ustalił nieważność całej umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego (Bank BPH). 

W pozwie powódka wnioskowała o ustalenie nieważności całej umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny denominowanego kursem CHF. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, powódka żądała zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 17.792,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umów za abuzywne w rozumieniu art. 3851 kc i tym samym bezskuteczne względem powódki, przy pozostawieniu dalszej części umowy w mocy.

Na drugiej rozprawie Sąd uwzględnił powództwo główne i ustalił, że zawarta w dniu 31 października 2005 r. przez powódkę i ówczesny Bank BPH umowa o kredyt denominowany jest nieważna.

Powódka z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 84 tyś. zł. Po 15 latach regularnego spłacania rat klientce pozostała wciąż do spłaty suma nieznacznie większa niż kwota wypłaconego kredytu. W momencie zlecenia sprawy Kancelarii wartość zadłużenia wg banku wynosiła ponad 85 tyś. zł, natomiast de facto do spłaty kapitału pozostawało zaledwie ok. 7,5 tys. zł. Mając na uwadze, że powódka spłaciła ww. kwotę w trakcie procesu, na chwilę obecną nie musi ona zwracać żadnych świadczeń z tytułu rozliczenia na rzecz banku. 

W przedmiotowej sprawie odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej z nich Sąd dopuścił dowód z przesłuchania stron, ograniczając do przesłuchania powódki na okoliczność zdarzeń, które doprowadziły do zawarcia umowy kredytowej z poprzednikiem prawnym pozwanego banku. Po wysłuchaniu powódki Sąd postanowił odroczyć rozprawę. Ponadto sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność wysokości nadpłat, pomimo że ostatecznie ustalił nieważność umowy i nie przechodził do rozpatrywania roszczenia ewentualnego o „odfrankowienie”.

Od momentu wytoczenia powództwa, tj. dnia 4 października 2019 r. do zakończenia postępowania w I instancji minęło zaledwie 13 miesięcy. W międzyczasie pierwsza rozprawa odbyła się już 25 lutego 2020 r. 

To już kolejny sukces Kancelarii w ostatnich tygodniach. Tym razem na uwagę zasługuje fakt, że unieważniona umowa została zawarta z ówczesnym Bankiem BPH, których ilość korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń jest o wiele mniejsza aniżeli z innymi bankami udzielającymi wadliwych „kredytów CHF”. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.