Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

W dniu 27 listopada br. w prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie zapadł wyrok na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Toruniu w składzie SSO Wojciecha Modrzyńskiego zasądził kwotę 161.709,15 zł oraz 65.383,78 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z uwagi na nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Kancelaria w imieniu powodów w roszczeniu głównym wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 161.709,15 zł oraz 65.383,78 franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 176.845,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umowy za abuzywne w rozumieniu art. 3851kc i tym samym bezskuteczne względem powodów. Jak widać Sąd uwzględnił powództwo główne. 

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 440 tyś. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat saldo kredytu nadal wynosiło ponad 440 tyś. zł, czyli równowartość udzielonego kredytu w 2008 r. Natomiast do momentu zlecenia sprawy Kancelarii de facto powodowie spłacili większą sumę niż kwota wypłaconego kredytu – 460 tyś. zł. 

Podstawą roszczenia stanowiło uznanie, iż poszczególne postanowienia umowne stosunku prawnego łączącego strony mają charakter niedozwolonych, zgodnie z art. 3851§1 kc. Powodowie opierali swoje roszczenia właśnie na podstawie uznania, iż postanowienia umowne dotyczące indeksacji, z uwagi na brak regulacji i zasad ustalania kursów, po których będzie przeliczana wysokość kredytu oraz rat, stanowiło o ich abuzywności.

Bank zatem posiadał możliwość swobodnego określania kursów walutowych. Brak było natomiast odniesień do mierników zewnętrznych i obiektywnych jakim są między innymi kursy średnie NBP. Nawiązanie do weryfikowalnych mierników pozwoliłoby kredytobiorcom na kontrolę celowości i legalności ustalania kursów. W rezultacie wysokość świadczenia powodów jako konsumentów była określana jednostronnie, co w ich ocenie stanowi o rażącym naruszeniu ich interesów oraz o sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopada br. Od momentu wytoczenia powództwa, czyli 11 maja, minęło niecałe 7 miesięcy. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 161709,15 zł oraz 65383,78 CHF

W przedmiotowej sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 05 października br. 5 miesięcy po wytoczeniu powództwa. Sąd oddalił na niej wnioski dowodowe pozwanego o przesłuchanie świadków, dodatkowo oddalił dowód z opinii biegłego. Jako dowód w sprawie stanowiły dokumenty dołączone do akt sprawy. 

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, w związku z uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15 zzs2 daje możliwość przeprowadzenia rozprawy na posiedzeniu niejawnym, z czego w niniejszej sprawie skorzystał Sąd. Nowa regulacja daje możliwość szybszego załatwiania sprawy sądowych, z czego co raz częściej korzystają Sądy. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski. Wyrok na chwilę publikacji wpisu nie jest prawomocny.