Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Krosno dołącza do licznej grupy miast, w których udało się nam uzyskać pozytywne orzeczenie dla Naszych Klientów. Miejscowość ta jest położona w znacznej odległości od siedziby naszej Kancelarii, ale potwierdza to jedynie fakt, iż prowadzimy z sukcesem postępowania w całej Polsce. Sąd Okręgowy w Krośnie w składzie SSO Grzegorza Blecharczyka dnia 20 lipca 2022r. ustalił nieważność umowy kredytowej „Multiplan” z 2008r. Sąd pozostawił szczegółowe wyliczenia odnośnie kosztów procesu referendarzowi sądowemu. Klienci Kancelarii uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko mBankowi o sygnaturze I C 90/21, a wyrok jest nieprawomocny. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców w pkt 1 było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 54.760,20 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji.

Sąd nie miał wątpliwości co do zasadności roszczenia głównego. Umowa zawarta przez strony naruszała naturę stosunku prawnego, gdyż zawierała szereg niedozwolonych postanowień umownych. Bank jednostronnie ustalał zobowiązanie kredytobiorców, w sposób dowolny oraz według własnych kryteriów. Jednocześnie Sąd oparł się na podobnym wyroku przeciwko temu samemu bankowi, który zapadł w Sądzie w Krośnie kilka dni wcześniej i również ustalał nieważność umowy z mBankiem. 

Postępowanie w I instancji trwało dwa lata. Niewątpliwe na czas trwania postępowania miał fakt, iż po złożeniu pozwu Sąd Rejonowy i Okręgowy miały wątpliwość co do właściwości miejscowej do rozpoznania sprawy i przekazały ją do Sądu Okręgowego w Krośnie. W międzyczasie odbyły się aż 4 rozprawy. Pierwsza rozprawa ograniczyła się wyłącznie do zakreślenia czynności procesowych przed Sąd. Na kolejnej rozprawie Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, miało to z pewnością wpływ na czas trwania postępowania. Na trzeciej rozprawie Sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności zawarcia umowy. Na ostatniej rozprawie Sąd ujawnił treść opinii biegłego, a po przeprowadzeniu postępowania dowodowego d udzielił głosu pełnomocnikom stron i zamknął rozprawę, odraczając ogłoszenie wyroku. 

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 250 tys. zł. Po prawie 1 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 159 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 289 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 159 tys. tytułem zwrotu nienależnych świadczeń, zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 198 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.