Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejna wygrana naszej kancelarii w sprawie przeciwko Deutsche Bank. Pomimo, że nie zapadają lawinowo wyroki w tym banku, do tej pory Kancelaria utrzymuje 100 % skuteczność przeciwko Deutsche Bank. 

W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 4 listopada 2021 r. w składzie SSO Edyty Sornat-Unisk ustalił nieważność umowy kredytowej. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz Klienta kwotę 100.388,77 zł oraz 37.705,41 CHF tytułem zwrotu nienależnych rat wraz z ustawowymi odsetkami. Strona pozwana zobowiązana jest również do zapłaty na rzecz Klienta całości kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenia referendarzowi sądowemu. Wyrok w sprawie XXVIII C 2797/21 jest nieprawomocny. 

Klient reprezentowany przez Kancelarię początkowo w pozwie wniósł o ustalenie nieważności umowy. Jednakże wraz ze zmieniającym się orzecznictwem Kancelaria wniosła o rozszerzenie powództwa w zakresie roszczenia głównego, tj. ustalenie nieważności oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 100.388,77 zł oraz 37.705,41 CHF. 

Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego Sąd zamknął rozprawę i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, w związku z uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15 zzs2 daje możliwość przeprowadzenia rozprawy na posiedzeniu niejawnym. 

Postępowanie w I instancji trwało ponad dwa lata. Głównie z uwagi na kilkukrotne przenoszenie sprawy do innego wydziału. Co ciekawe, nie odbyło się ani jedno posiedzenie jawne – czyli nie było żadnej rozprawy. Sąd uznał, iż dokumenty zebrane w sprawie oraz pisma procesowe są wystarczające do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym. 

Kredytobiorca z tytułu udzielonego kredytu uzyskał kwotę 142 tys. zł. Po 11 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcy, pomimo spłaty łącznie ok. 205 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 93 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu denominacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientowi kwotę ok. 263 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorcę, zysk z wyroku wyniósł ok. 214 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski