Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Łódź znów nas nie zawiodła. Nasi Klienci odnieśli zwycięstwo w sporze z mBankiem. Sąd Okręgowy w Łodzi w składzie SSO Doroty Znyk, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 września 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytowej „MULTIPLAN” z 2008r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 17.417,00 tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcy uczestniczyli w sporze sądowym o sygnaturze XII C 289/20, a wyrok jest nieprawomocny. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców było ustalenie nieważności umowy łączącej ich z bankiem. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klienta kwoty 66.080,63 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji.

 Powodowie w pozwie wskazywali, iż niezwykle istotną kwestią jest ustalenie kwoty i waluty kredytu. Powodowie jednoznacznie wskazują, iż zawarty kredyt jest kredytem złotowym, zaś przeliczenie nastąpiło według klauzuli abuzywnej, co stanowi o nieskuteczności postanowienia.

Podstawą roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem stanowi uznanie, iż poszczególne postanowienia umowne stosunku prawnego łączącego strony mają charakter niedozwolonych, zgodnie z art. 3851 §1 kc. Powodowie opierają swoje roszczenia właśnie na podstawie uznania, iż postanowienia umowne dotyczące indeksacji, z uwagi na brak regulacji i zasad ustalania kursów, po których będzie przeliczana wysokość kredytu oraz rat, stanowi o ich abuzywności. 

Postępowanie w I instancji trwało 2 lata i 3 miesiące. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów. Sąd dopuścił na niej również dowód z opinii biegłego. Wpłynęło to na długość postępowania, gdyż opinia wpłynęła do sprawy dopiero po półtora roku od jej zlecenia.  Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd odebrał końcowe stanowiska stron na piśmie. Po ich odebraniu Sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. 

Klient z tytułu udzielonego kredytu uzyskał kwotę 230 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 229 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg średniego kursu NBP) 379 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientowi kwotę 229.620,00 zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń, zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 380 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.