Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Zaledwie dwie rozprawy i pozytywne zakończenie sprawy dla powodów przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. SSO Anna Kruk w dniu 27 stycznia 2022r. ustaliła nieważność umowy kredytowej zawartej przez powodów w 2008r. i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.817 zł tytułem kosztów postępowania. Kredytobiorcy uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko bankowi mBank S.A w sprawie o sygn. akt I C 903/20. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 68.262,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

Postępowanie przed Sądem I instancji trwało nieco ponad rok. W międzyczasie odbyły się dwie rozprawy. Przesłuchano świadka, zawnioskowanego przez stronę pozwaną, a także powodów. Sąd pominął dowód z części dokumentów złożonych przez pozwanego jako nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Opinie prawne i opracowania, załączone do odpowiedzi na pozew, Sąd potraktował jako argumentację prawną pozwanego, przedstawioną wyłącznie na potrzeby wzmocnienia własnej argumentacji w sprawie. 

Nadto zeznania świadka, pracownika banku, okazały się nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż dotyczyły ogólnych procedur, a nie zawierania umowy z powodami. Samo ustalenie faktu obowiązywania procedur obowiązujących w banku odnośnie udzielania kredytów powiązanych z walutą obcą i obowiązków pracowników banku związanych z tymi procedurami nie oznacza samo w sobie bowiem, że takie procedury i informacje zostały przekazane powodom. Za równie nieprzydatną w sprawie Sąd znał opinię biegłego z zakresu rachunkowości, która tylko przedłużyłaby postępowanie. 

 Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 240 tys. zł. Po 14 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 189 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według kursu NBP) 281 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało ok 50 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 230 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski