Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny sukces Klientów Kancelarii stał się faktem i tym razem znów sprawa toczyła się we Wrocławiu. Dnia 2 czerwca 2022r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w składzie SSO Ewy Rudkowskiej- Ząbczyk ustalił nieważność kredytowej hipotecznego indeksowanego do waluty CHF zawartej w 2008 r. i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z Klientów kwotę 3208,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sprawie o sygn. XII C 1040/20 jest nieprawomocny. Klienci Kancelarii uczestniczyli w procesie sądowym przeciwko Getin Bank S.A. 

Głównym roszczeniem Klientów, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz Klientów kwoty 37.878,50 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

W ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 3851 kc dotyczącego klauzul abuzywnych i zgodnie z §2 tego artykułu nie wiążą konsumenta i są bezskuteczne od momentu zawarcia umowy. Postanowienia umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z Klientami. Wynika to już ze sposobu zawarcia umowy poprzez stosowanie przez bank wzorca umowy. 

Nadto klauzule abuzywne wymagają wyeliminowania, a skutkiem takiego działania jest niemożność utrzymania umowy w mocy. Stosunek taki były sprzeczny z naturą umowy, którą strony zawarły, dlatego zasadnym było unieważnienie umowy

Całe postępowanie w I instancji trwało 1,5 roku. W międzyczasie odbyły się 2 rozprawy. Pierwsza z nich odbyła się prawie rok od momentu wytoczenia powództwa. Została na niej przesłuchany świadek, pracownik banku, który brał udział w procedurze udzielania powodom kredytu. Na kolejnej sprawie Sąd przesłuchał powodów, na okoliczność informacji jakie uzyskali z banku podczas zawierania umowy. 

 

 

 

 

 

Klienci z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 150 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 131 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg kursu średniego NBP) 167 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 19 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 148 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.