Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

To kolejny nasz pozytywny wyrok w sporze sądowym przeciwko Getin Bank. Oczywiście jest on pozytywny dla kredytobiorców, a postępowanie toczyło się w Warszawie, która zmaga się z bardzo dużą ilością pozwów. Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 14 grudnia 2022 r. w składzie SSO Mariusza Solki ustalił nieważność umowy z 2007r. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców koszty procesu, tj. 6.447 zł. Wyrok w sprawie o sygn. I C III C 1487/19 jest nieprawomocny.

Powyższe ustalenie nieważności i roszczenie o zapłatę jest identyczne, które wskazywali w pozwie Klienci Kancelarii. Tak więc Sąd w 100% stanął po stronie kredytobiorców.

W pozwie z dnia skierowanym przeciwko Getin Noble Bank powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego Banku solidarnie na ich rzecz kwoty 182.863,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, jak również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. W odpowiedzi na pozew pozwany Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości, jak również zasądzenie na swoją rzecz od powodów zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W piśmie procesowym powodowie zmodyfikowali powództwo w ten sposób, że wnieśli o: 1. ustalenie nieważności całej umowy kredytu hipotecznego z 2007 r. ewentualnie o zasądzenie od pozwanego Banku solidarnie na rzecz powodów kwoty 182.863,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. 

Postanowieniem Sąd pominął dowód z uzupełniającej opinii biegłego jako nieistotny zważywszy na zmianę kolejności żądań przed powodów. W ocenie Sądu wszelkie okoliczności istotne dla rozpoznania niniejszej sprawy były możliwe do ustalenia na podstawie dołączonych do sprawy dokumentów, w szczególności zawartej pomiędzy stronami umowy kredytu, zaświadczeń o spłaconych ratach, przesłuchania strony powodowej. 

Postępowanie w I instancji trwało 3 lata, jest to długi okres, nie mniej jednak nie odbiega od średniego czasu procedowania spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W sprawie odbyła się jedna rozprawy, a wyrok został ogłoszony na posiedzeniu niejawnym.   

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 655 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 510 tys. zł, czyli kwocie przekraczającej udzielony kapitał, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg kursu średniego NBP) 930 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 510 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok 785. tys. zł dla kredytobiorców

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.