Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny sukces Klientów Kancelarii stał się faktem i tym razem znów sprawa toczyła się w Warszawie, który w ostatnim czasie przyspieszył orzekanie. Dnia 30 września Sąd Okręgowy ustalił nieważność kredytowej hipotecznego indeksowanego do waluty CHF zawartej w 2008 r. i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sprawie o sygn. II C 3176/20 jest nieprawomocny. Klienci Kancelarii uczestniczyli w procesie sądowym przeciwko Getin Bank S.A. 

Głównym roszczeniem Klientów, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz Klientów kwoty 97.816,98 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

W ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 3851 kc dotyczącego klauzul abuzywnych i zgodnie z §2 tego artykułu nie wiążą konsumenta i są bezskuteczne od momentu zawarcia umowy. Postanowienia umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z Klientami. Wynika to już ze sposobu zawarcia umowy poprzez stosowanie przez bank wzorca umowy. 

Sąd nie miał wątpliwości, że w tym przypadku interes prawny przysługiwał kredytobiorcom. W związku z tym, że umowa zawierała postanowienia niejednoznaczne i niejasne, które miały wpływ na wysokość świadczeń, kredytobiorcy mieli interes prawny w jednoznacznym i definitywnym na przyszłość ustaleniu czy umowa wiąże strony. 

Całe postępowanie w I instancji trwało 2 lata. W międzyczasie odbyły się 2 rozprawy. Pierwsza z nich odbyła się dopiero ponad 1,5 roku od momentu wytoczenia powództwa. Zostali na niej przesłuchani kredytobiorcy na okoliczności zawarcia umowy oraz świadek wnioskowany przez stronę pozwaną oraz Sąd zakreślił dodatkową wymianę pism procesowych. Na kolejnej sprawie Sąd pominął dowód z opinii biegłego, gdyż w jego ocenie dowód ten nie byłby przydatny do niniejszej sprawy. 

Klienci z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 286 tys. zł. Po 11 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 142 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg kursu średniego NBP) 452 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 44 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 408 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.