Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny dzień i kolejna wygrana Klientów Kancelarii. Tym razem sprawa zakończyła się na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Legnicy w składzie SSO Agaty Kawy-Jerka dnia 29 października 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytowej podpisanej w 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.834 zł tytułem kosztów postępowania. Kredytobiorcy uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko bankowi Millennium w sprawie o sygn. akt I C 413/20.

Głównym roszczeniem kredytobiorców, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 47.572,38 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

Postępowanie w I instancji trwało ponad rok. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, 9 miesięcy po wytoczeniu powództwa, na której Sąd oddalił wniosek strony pozwanej o zawieszenie postępowania, a także pominął dowód z przesłuchania świadków. Dodatkowo kredytobiorcy zostali przesłuchani na okoliczność zawarcia umowy. 

Do kolejnej rozprawy nie doszło, gdyż Sąd skorzystał z obecnych możliwości, które zezwalają przepisy covidowe. Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego Sąd zamknął rozprawę i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, w związku z uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15 zzs2 daje możliwość przeprowadzenia rozprawy na posiedzeniu niejawnym. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 201 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 156 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według kursu NBP) 213 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało ok 45 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 168 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski