Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Po raz kolejny w przeciągu kilku tygodni Kancelaria prawomocnie wygrywa z mBankiem. Tym razem sukces jest naprawdę spory, gdyż w apelacji warszawskiej udało się nam uzyskać prawomocne orzeczenie w obu instancjach w 2 lata i 4 miesiące. W dniu 13 czerwca 2023r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. V ACa 674/22, w składzie SSA Paulina Asłanowicz Sędziowie: SA Alicja Fronczyk (spr.) SO del. Piotr Bednarczyk zmienl wyrok o tyle, iż uwzględnił zarzut zatrzymania, w dalszym zakresie apalcję oddalił i zasądził na rzecz Klientów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do waluty CHF udzielonego przez BRE Bank, którego następcą prawnym jest mBank.

 Pozwany bank apelował od wyroku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 lutego 2022 roku, sygn. akt XXVIII C 1638/21. Tamtejszy Sąd w składzie SSR del.  Macieja Wójcickiego ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” z 2007r. i zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 242.743,39 zł. Jednocześnie Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz Klientów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze XXVIII C 1638/21.

            W ocenie Sądu II instancji wbrew ocenie strony skarżącej, całość zgromadzonych dowodów, jakie legły u podstaw rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji, nie prowadziła do wniosków oczekiwanych przez stronę apelującą, jakoby sporne klauzule umowne nie spełniały przesłanek określonych w art. 3851 § 1 k.c. 

           Wobec trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu roszczenie powodów o zwrot kwot uiszczonych na rzecz banku znajdowało podstawę prawną w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu, co zasadnie uwzględnił w swych rozważaniach Sąd I instancji. Zgodnie z art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Stosownie do art. 410 § 1 i 2 k.c. przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Z uwagi na trwałą bezskuteczność (nieważność) umowy zachodziły przesłanki do żądania przez powodów spełnionych na rzecz pozwanego świadczeń, z tym, że bez tych obejmujących składki na ubezpieczenie na życie.

           Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 4 miesięcy, przy czym postępowanie przed II instancją trwało zaledwie rok i 1 miesiąc. Sąd Apelacyjny przeprowadził tylko jedną rozprawę, na której strony podtrzymały stanowiska po czym ogłosił wyrok. 

         Powodowie z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 258 tys. zł. Po 14 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 209 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 312 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 49 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 263 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.