Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Darmowy kredyt? Przy obecnych, bardzo wysokich stopach procentowych, brzmi wręcz jak marzenie, jednak nie jest to senna ułuda, lecz rozwiązanie z którego kredytobiorcy realnie mogą skorzystać. Regulacje dotyczące sankcji darmowego kredytu zawarte zostały w ustawie o kredycie konsumenckim, jeśli więc bank nie dopełni ciążących na nim obowiązków (a wiemy już, że to bardzo często się zdarza), konsument może złożyć oświadczenie, iż zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów należnych bankowi, czyli korzysta z kredytu darmowego.

Dla kogo darmowy kredyt czyli sankcja kredytu darmowego?

Darmowy kredyt jest dla banków najbardziej dotkliwą sankcją, gdyż w takim przypadku kredytodawcy zostają pozbawieni jakiegokolwiek zarobku na świadczonej usłudze, dlatego też ustawodawca jednoznacznie określił kto i kiedy może z takiego rozwiązania skorzystać.

Przede wszystkim, jak wskazuje sama nazwa ustawy, z sankcji darmowego kredytu mogą skorzystać tylko konsumenci, a więc osoby fizyczne, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem będzie więc osoba, która zaciągnęła kredyt na remont mieszkania, lub zakup samochodu, jeśli jednak dana osoba prowadzi działalność gospodarczą i pożyczyła pieniądze z banku np. na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia swojej firmy, wówczas osoba ta nie posiada statusu konsumenta, a więc nie może skorzystać z regulacji zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Drugą bardzo istotną kwestią, która również wynika wprost z przyjętych regulacji, jest definicja kredytu konsumenckiego stanowiąca, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Jeśli więc kwota udzielonego kredytu jest wyższa niż ta wskazana w ustawie, wówczas ustawa o kredycie konsumenckim nie będzie w takim przypadku stosowana. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także, umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, oraz: umowę pożyczki; umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia i umowę o kredyt odnawialny. W przypadku każdego z powyższego zobowiązań, gdy kredytodawca uchybi swoim obowiązkom, kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Kiedy bank zostanie obciążony sankcją kredytu darmowego?

Jak już zostało powyżej zasygnalizowane, darmowy kredyt to kara dla banku za naruszenie ciążących na nim obowiązków ustawowych, nie oznacza to jednak, że każde naruszenie będzie uprawniać kredytobiorcę do zwrotu długu bez kosztów i odsetek. Przepisy ustawy wprost wskazują w jakich przypadkach zaktualizuje się sankcja darmowego kredytu, kredytobiorca może więc z niej skorzystać, gdy:

– umowa o kredyt nie została zawarta w formie pisemnej;

– umowa o kredyt nie określa: danych konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego; rodzaju kredytu; czasu obowiązywania umowy; całkowitej kwoty kredytu; terminu i sposobu wypłaty kredytu; stopy oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania; rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt; zasad i terminów spłaty kredytu; informacji o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt; rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje; terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy; prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem; informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

– bank naruszył wymogi formalne określone dla umowy o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, umowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i umowy przewidującej odroczenie płatności;

– bank naruszył zasady obliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu, lub parametry obliczeń w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia i w przypadku udzielenia kolejnych kredytów.

Skorzystanie przez konsumenta z sankcji darmowego kredytu polega na złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, iż zwraca on kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu. Co ważne, uprawnienie konsumenta dotyczące darmowego kredytu, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy, gdy więc kredyt został już spłacony, należy się pospieszyć ze złożeniem oświadczenia.

Tabela: Warunki skorzystania z sankcji darmowego kredytu

Przyczyna sankcji Opis
Forma umowy Umowa o kredyt nie została zawarta w formie pisemnej
Brakujące elementy w umowie Umowa nie określa wymaganych danych i warunków, takich jak dane stron, rodzaj kredytu, kwota, oprocentowanie, zasady spłaty, koszty dodatkowe, zabezpieczenia i prawo do odstąpienia
Naruszenie wymogów formalnych Bank naruszył wymogi dla umowy o kredyt wiązany, odroczonej płatności, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub odroczenia płatności
Zasady obliczania kosztów Bank naruszył zasady obliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu lub parametry obliczeń przy odroczeniu spłaty lub udzieleniu kolejnych kredytów
Procedura skorzystania Konsument składa pisemne oświadczenie o zwrocie kredytu bez odsetek i innych kosztów
Termin wygaśnięcia uprawnienia Uprawnienie wygasa po roku od dnia wykonania umowy