Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Ekspresowa wygrana po raz kolejny zdarzyła się nam w Katowicach. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Bogusławy Kubicy w dniu 12 lipca 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytowej z 2008r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 440.332,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy. Dodatkowo Sąd zasądził w całości koszty postępowania od pozwanego na rzecz Klientów w kwocie 11.834zł. Klienci Kancelarii uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko mBankowi. Sprawa toczyła się pod sygn. akt  II C 920/21 a wyrok jest nieprawomocny. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców w pkt 1 było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu, z kolei pkt 2 roszczenia głównego zawierał zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 440.332,17 wraz z ustawowymi odsetkami z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 141.231,86 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. Jak widać, Sąd uwzględnił w wyroku całą dochodzoną kwotę przez Klientów Kancelarii. 

Co ciekawe, podczas postępowania w I instancji odbyła się zaledwie jedna rozprawa. Bardzo przyspieszyło to postępowanie, które trwało równo rok. Sąd przesłuchał na rozprawie jedynie powodów, pominął zaś dowód z przesłuchania pracownika banki i opinii biegłego.

Postanowienia spornej umowy, w ocenie Sądu, stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców będących konsumentami, ponieważ umożliwiają bankowi dowolne ustalanie kursów kupna i sprzedaży waluty na potrzeby rozliczeń kredytowych, a także wiążą się z nieuzasadnionym zwiększeniem zobowiązania powodów oraz zysku banku. Nie były one przy tym indywidualnie uzgodnione z powodami, lecz pochodziły z przygotowanego przez bank wzorca umowy, a kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na sposób ustalania przez bank kursów franka szwajcarskiego. Postanowienia umowy oraz regulaminu stanowią zatem abuzywne postanowienia w rozumieniu art. 3851 k.c. niewiążące kredytobiorców będących konsumentami. 

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 486 tys. zł. Po prawie 13 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 440 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 668 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 440 tys. tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 622 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.