Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 10 kwietnia 2024r., w kładzie SSR del. Magdaleny Rzeszutek Jaworskiej, w sporze z mBank, następcą prawnym BRE Banku, ustalił nieistnienie pomiędzy powodem a pozwanym stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2008r. Nadto zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 34 298,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w pozostałym zakresie umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego i oddalił powództwo wzajemne. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze XII C 1285/23, zaledwie 9 miesięcy od dnia wniesienia pozwu i jest nieprawomocny. 

Pozwem skierowanym przeciwko mBank SA z siedzibą w Warszawie powód wniósł o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. wobec jej nieważności w całości; zasądzenie na rzecz powoda kwoty 310 498,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ewentualnie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 127 718,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie– wskutek uznania niektórych postanowień ww. Umowy za abuzywne w rozumieniu art. 3851 k.c. i tym samym bezskuteczne względem powoda. 

W odpowiedzi na pozew z pozwem wzajemnym strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania. Nadto strona pozwana wniosła pozew wzajemny, wnosząc o zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kwoty 290.440,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Powód podniósł ewentualny zarzut potrącenia wierzytelności strony pozwanej o zwrot kwoty kapitału kredytu (290.440,02 zł) z wierzytelnością powoda o zwrot świadczeń uiszczonych na rzecz Banku z tytułu nieważnej Umowy kredytu w kwocie 317 675,77 zł. W związku ze zgłoszonym zarzutem potrącenia powód) cofnął pozew w części żądania głównego o zapłatę, tj. w części przewyższającej kwotę 27 235,75 zł. Nadto powód rozszerzył żądanie główne o zapłatę o kwotę 7 063,04 zł, stanowiącą wartość wpłat z tytułu spornej Umowy za okres po złożeniu pozwu.

W ocenie Sądu zarzut potrącenia może być połączony z wezwaniem powoda wzajemnego do zapłaty tej wierzytelności. Przy przyjęciu niezwłocznej wymagalności roszczenia po wezwaniu do jego spełnienia, potrącenie wierzytelności stało się możliwe z chwilą doręczenia powodowi wzajemnemu oświadczenia o potrąceniu. Złożenie w toku procesu przez powoda oświadczenia o potrąceniu wzajemnej wierzytelności łączy się z podniesieniem procesowego zarzutu potrącenia, tj. z powołaniem się na umorzenie w całości lub w części dochodzonej od niego wierzytelności w następstwie złożonego oświadczenia o potrąceniu. Także podniesienie procesowego zarzutu potrącenia w odpowiedzi na pozew wzajemny jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

Kancelaria pomogła odzyskać naszemu Klientowi kwotę nienależnie uiszczonych na rzecz banku rat kredytu oraz rozliczyć się z bankiem w zakresie udzielonego kapitału. Powód tytułem kredytu otrzymał z banku sumę 290 tys. zł. Po 16 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 324 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 403 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że nasz Klient jest rozliczony w zakresie udzielonego kapitału, zatem zysk z wyroku wyniósł ponad 437 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski