Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 400 spraw frankowych z bankami. 

Chociaż Elbląg jest na drugim końcu Polski względem siedziby naszej Kancelarii, to odnieśliśmy tam kolejne zwycięstwo. Była to wygrana w rekordowym czasie 5 miesięcy. Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 16 września 2022r.  w składzie SSR del. Małgorzaty Dulczewskiej ustalił nieważność całej umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT oraz zasądził kwoty 83.184,85 zł i 2.664,36 CHF tytułem nienależnie uiszczonych rat kapitałowo- odsetkowych. Sąd zasądził również od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 6.434,00 zł. Wyrok jest nieprawomocny, a sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 236/20.

Powodowie, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2008 roku, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a także zasądzenia od pozwanego na ich rzecz kwoty 83.184,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 2.664,36 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w związku z nieważnością w/w umowy. Nasi Klienci domagali się także zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz zgłosili ewentualne żądania zapłaty

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż żadne postanowienia umowne nie powstały w wyniku indywidualnych uzgodnień. Powodowie zaakceptowali zasady dotyczące określania kwoty kredytu w walucie, sposobu uruchomienia kredytu oraz warunków jego spłaty. Powodowie zostali poinformowani przez pracownika banku o możliwości zaciągnięcia kredytu walutowego. Zamiarem powodów było zaciągnięcie kredytu w złotówkach.

Pracownik banku przekonywał ich, że jest to korzystny dla nich kredyt, z przedstawionych im symulacji wynikało, że kurs franka szwajcarskiego jest stabilny. Powiedziano im, że kredyt ten jest bezpieczny ze względu właśnie na stabilną walutę. Powodom było przedstawiane ryzyko kursowe w ten sposób, że pracownik banku przedstawiał broszury, z których wynikało jak kurs franka szwajcarskiego wpływa na wysokość raty, jaki będzie całkowity koszt kredytu. Przedstawione im symulacje nie zakładały znacznego wzrostu kursu CHF. 

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 5 miesięcy, co jest naprawdę fantastycznym wynikiem, biorąc pod uwagę odległość terminów rozpraw w sprawach „frankowych” w całej Polsce.  W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd dopuścił dowód z zeznać świadka wnioskowanego przez stronę pozwaną oraz powodów. Dodatkowo Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, albowiem nie był on potrzebny do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd wydając wyrok oparł się na dokumentach przedłożonych przez stronę powodową i pozwaną, których treść i autentyczność nie była co do zasady kwestionowana przez strony. Należy stwierdzić, że strony nie wiodły sporu co do stanu faktycznego, a jedynie co do subsumpcji określonego stanu faktycznego i różnych interpretacji wchodzących w grę przepisów prawnych.

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 91 tys. zł. Po 14 latach regularnego spłacania rat klientom pozostała do spłaty suma większa niż kwota wypłaconego kredytu. W momencie zlecenia sprawy Kancelarii wartość zadłużenia według banku wynosiła ponad 108 tys. zł. Unieważnienie kredytu hipotecznego przez Sąd sprawiło, że klienci mają obowiązek zwrócić bankowi jedynie 91 tys. zł. Klienci na moment wytoczenia powództwa mieli nadpłatę udzielonego kapitału w kwocie ok. 3 tys. zł, więc ich zysk z pozytywnego orzeczenia wyniósł ok. 111 tys. zł. 

              Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski