Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

W ostatnich tygodniach odbieramy wiele postanowień, którymi Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych pozwanych banków. Tak było i tym razem. 12 kwietnia 2023r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi mBanku, którą ten złożył na wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2022r. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I CSK 4712/22. Z uwagi na wygraną sprawę Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Postępowanie w obu instancjach było wygrane dla Naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w składzie SSO Elżbiety Naftyńskiej dnia 25 maja 2021 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” jest nieważna i zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I C 698/20. 

Następnie w dniu 28 lutego 2022r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i zasądził koszty postępowania odwoławczego na rzecz powodów. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 512/21.

Skarga kasacyjna pozwanego banku została uznana za oczywiście bezzasadną i nie została przyjęta do rozpoznania. W ocenie Sądu Najwyższego zagadnienia prawne, które pozwany przedstawił w skardze kasacyjnej nie wymagały odpowiedzi. Kwestie poruszane przez pozwany bank zostały już wyjaśnione w orzecznictwie SN i TSUE i nie były novum na gruncie prawnym. Tym samym postępowanie we wszystkich III instancjach okazało się zwycięskie dla naszych Klientów. 

Zaznaczenia wymaga, iż bankowi nie przysługuje już żaden środek odwoławczy. Wyrok był prawomocny po II instancji, a Nasi Klienci nie musieli dalej spłacać rat kredytu. Nie mniej jednak bankowi przysługiwał nadzwyczajny środek zaskarżenia, który nie przyniósł jednak pozwanemu oczekiwanych skutków.

Postępowanie we wszytkach III instancjach trwało zaledwie 2 lata i 10 miesięcy. Co należy uznać za bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę obłożenie Sądów sprawami „frankowymi”.

 Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 456 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 290 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 664 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 165 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł niecałe 500 tys. zł dla kredytobiorców.