Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Fantastyczne wiadomości z apelacji warszawskiej. Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie udało się nam utrzymać w mocy bardzo dobry wyrok z I instancji, a apelacja banku została oddalona w całości. W dniu 24 listopada 2023r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie SSO del. Michał Marcysiaka oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w we Warszawie z dnia 11 października 2022r., sygn. I C 55/20, i zasądził od pozwanego na rzecz Klienta kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Kredytobiorca uczestniczył w sporze sądowym przeciwko Raiffeisen Bank, następcą prawnym dawnego Polbanku. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 87/23. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że Klient nie musi już uiszczać kolejnych rat kredytu.

Powód domagał się w pozwie skierowanym przeciwko Raiffeisen Bank ustalenia, na podstawie art. 58 kc w związku z art. 69 ustawy – Prawo bankowe, nieważności umowy o kredyt hipoteczny z 2007. ewentualnie jej unieważnienia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w związku z art. 69 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe. Zaskarżonym wyrokiem Sąd ustalił nieważność umowy.

W ustnych motywach Sąd wskazał, iż w całości popiera konkluzje Sądu I instancji. W ocenie Sądu Apelacyjnego abuzywność umownych klauzul indeksacyjnych uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy kredytu i musi prowadzić do jej upadku, co odzwierciedla pogląd dominujący obecnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznaje, że w takiej sytuacji utrzymanie umowy „nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia”

Postępowanie w II instancji trwało zaledwie rok i 1 miesiąc, a w międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której strony jedynie podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. Całe postępowanie w obu instancjach trwało 4 lata i 1 miesiąc. Było to długie postępowanie, nie mniej jednak na wydłużenie sprawy miał wpływ fakt, iż sprawa została przekazana w I instancji do prowadzenia z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

Prawomocny wyrok sprawia, że powód będzie musiał rozliczyć się z pozwanym tylko w zakresie udzielonego mu kapitału, Z tytułu udzielonego kredytu powód w 2007r. uzyskał kwotę 182 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 157 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 282 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Na chwilę wytoczenia powództwa, powodowi do spłaty kapitału brakowało 25 tys. zł, zatem zysk z wyroku wyniósł 257 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.