Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kwiecień 2023r. to kolejny rekordowy miesiąc dla naszej Kancelarii. Nie tylko udało się nam uzyskać 80 pozytywnych orzeczeń w Sądach w całej Polsce, ale dodatkowo odnotowaliśmy 31 postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami. Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2022r. Wyrok w sprawie został wydany w instancji w 9 miesięcy, a całe postępowanie trwało nieco ponad 3 lata.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w składzie SSA Małgorzaty Rybickiej- Pakuły oddalił apelację banku w całości oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Spór sądowy dotyczył banku Polbanku, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt I ACa 1175/22. Wyrok jest prawomocny.  

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w składzie SSO Moniki Grubby, który w dniu 11 maja 2022 r. ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z bankiem w 2007r. Jednocześnie Sąd I instancji zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów całkowity zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834 zł Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I C 590/20.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu I instancji. Z poczynionych w sprawie ustaleń nie wynika, aby obowiązek informacyjny został przez Bank wykonany w sposób ponadstandardowy, dający powodom pełne rozeznanie co do istoty transakcji. Powodowie zostali przez pracownika pozwanego banku zapewnienie, że kredyt indeksowany w CHF był najlepszym produktem, nie zostali jednak poinformowani w sposób należyty o ryzyku kursowym. Powodom nie został wyjaśniony także sposób ustalania tabeli kursów obowiązujących w banku oraz spreadu.

Ponadto, rzeczywistość pokazała, że określenie nawet w przybliżeniu skali ryzyka walutowego związanego z tego rodzaju kredytami okazało się całkowicie nietrafione. W zaleceniach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczących kredytów walutowych wskazano, że nawet najbardziej staranny konsument nie był w stanie przewidzieć konsekwencji ekonomicznych kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, który był proponowany przez banki, jako bezpieczny, bo oferowany ,,w najbardziej stabilnej walucie świata”

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 425 tys. zł. Po niecałych 15 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 285 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 560 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale adw. Magdaleny Żytkiewicz.