Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Po raz kolejny Gdańsk okazało się szczęśliwe dla Naszych Klientów. W niniejszej sprawie o sygn. akt V ACa 1438/22 uczestniczyli Klienci, która zawarła umowę frankową w banku Millennium w 2007 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku dnia 19 stycznia 2024r. w składzie SSA Mariusz Nowicki oddalił apelację banku. Nadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Powyższy wyrok sprawia, że kredytobiorcy ostatecznie uwolnili się od umowy frankowej. 

Pozwany bank apelował od Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2022 r., sygn. akt I C 685/21, który ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny, jest nieważna, zasądził na rzecz powodów 100.337,53 zł oraz 21.248,17 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 czerwca 2021r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałym zakresie, jak też zasądził kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu. 

Ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego przyjął Sąd drugiej instancji za własne uznając je za prawidłowe, znajdują one oparcie w zebranych dowodach. Wbrew temu, co utrzymuje apelacja, nie zachodziła potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego sprawy. 

Należy przy tym wskazać, że wypełnienie obowiązku informacyjnego wymagało pełnej informacji o ryzyku zarówno w odniesieniu do wysokości raty, jak i kapitału pozostałego do spłaty. Ponieważ przekaz kierowany do konsumenta musi być jasny i zrozumiały, podanie informacji powinno nastąpić poprzez min. wskazanie nieograniczonego charakteru ryzyka 10 walutowego. I ta okoliczność powinna być w szczególności eksponowana, aby zwrócić uwagę konsumenta na konsekwencje wzrostu kursu CHF dla wysokości kwoty podlegającej spłacie jak i wysokości poszczególnych rat kredytu. Również przedstawienie symulacji wzrostu kursu waluty obcej i wpływu tej zmiany na wysokości kwoty pozostałej do zapłaty oraz rat kredytu pozwoliłoby na zobrazowanie kredytobiorcy zagrożeń jakie niesie za sobą taki rodzaj kredytu.

Postępowanie w II instancji trwało rok i 3 miesiące. Całe postępowanie w obu instancjach trwało ponad 2 lata i 7 miesięcy.

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 163 tys. zł. Po 16 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 172 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 126 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić klientom kwotę ok. 172 tys. (przy przeliczeniu po kursie średnim NBP) tytułem zwrotu nienależnych świadczeń, zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 135 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.