Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejny prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wygrana cieszy tym bardziej, iż pokazuje, że część postępowań w tym Sądzie znacznie przyspieszyła. Przeciwnikiem procesowym naszego Klienta był mBank. Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 15 marca 2024r., w składzie SSA Marty Szerel, oddalił apelację banku oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt V ACa 1059/22. Sąd oddalił apelację w przeważającej części, gdyż utrzymał w mocy ustalenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, uwzględnił zaś zarzut zatrzymania. Apelacja dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r., sygn. akt XXVIII C 268/21.

Wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. zawarta przez powodów z mBank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna, zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 134 769,48 zł i kwotę 44 617,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 2 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 11 834 zł od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kluczowym zagadnieniem dla rozstrzygnięcia sporu było to, czy pozwany bank, proponując powodom zawarcie umowy kredytu powiązanego z walutą obcą, dopełnił swoich obowiązków w zakresie takiego sformułowania postanowień określających główny przedmiot umowy, aby konsumenci byli w stanie zrozumieć ekonomiczne konsekwencje zobowiązań, jakie przyjmują na siebie, akceptując proponowany im przez bank produkt. W każdym z typów kredytu walutowego, w tym także w przypadku kredytu indeksowanego w walucie obcej, samo ryzyko kursowe jest elementem współokreślającym główny przedmiot umowy.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 11 miesięcy. Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 395 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, łącznie ok. 319 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 528 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powód będzie musiał rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 76 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 452 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.