Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Sezon wakacyjny na ukończeniu, nie znaczy to, iż w lecie nie uzyskiwaliśmy pozytywnych wyroków dla Naszych Klientów. W sierpniu 2022r. małżeństwo powodów wygrało z bankiem Raiffeisen International AG S.A (dawny POLBANK).  Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 24.08.2022r. wydał prawomocny wyrok, którym oddalił apelację banku w całości. Referentem sprawy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie był SSA Katarzyna Polańska- Farion, a sprawa toczyła się pod sygnaturą I ACa 24/22. Na skutek przegranej apelacji banku, powodowie uzyskali od strony pozwanej kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 listopada 2021r. sygn. akt XXIV C 1136/20. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Sąd II instancji podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji. Podzielił on również jego ocenę materialnoprawną. Zarzuty apelacji tych podstaw nie zdołały podważyć. W ocenie Sądu nie było konieczności kontynuowania postępowania dowodowego. Dowody z dokumentów wskazane w apelacji nie były istotne. Utrwalony w judykaturze jest pogląd, że wiążący jest stan z daty zawierania umowy.

Również w orzecznictwie TSUE podkreślano, że istotna jest ochrona konsumenta i ocena nieuczciwego charakteru umowy jest zależna od chwili zawierania umowy. Umowa nie określała kryteriów ustalania kursów ani nie wprowadzała możliwości spłaty w CHF. Nie zawsze wyrok w sprawie o świadczenie usuwa wszelkie wątpliwości wynikające z umowy, zwłaszcza gdy z umowy w przyszłości mogą wynikać dalsze roszczenia. Jednak granice wyroku zasądzającego byłyby ograniczone i nie obejmowałyby rozstrzygnięcia o wszystkich prawach i obowiązkach stron. Stąd Sąd II instancji uznał interes prawny w wytoczeniu przez powodów powództwa o ustalenie.

Od momentu wytoczenia powództwa, które miało miejsce na początku czerwca 2020r. roku do zakończenia postępowania w II instancji minęło ponad 2 lata.  Jest to dobry wynik, mając na uwadze ilość spraw obecnie rozpatrywanych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. W postępowaniu apelacyjnym odbyła się jedna rozprawa, a trwało ono zaledwie pół roku. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 330 tys. zł. Po ponad 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 229 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 404 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 101 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 303 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski przy udziale adw. Magdaleny Żytkiewicz.