Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Jest to nasz kolejny prawomocny wyrok przeciwko Deutsche uzyskany przez Klienta Kancelarii. Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 8 lutego 2023 r. w składzie SSA Dagmary Olczak- Dąbrowskiej oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.  Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 707/22. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że Klienci nie muszą już uiszczać kolejnych rat kredytu.

  • Prawomocna wygrana przeciwko Deutsche Bank
  • Oddalenie apelacji banku: Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzając na rzecz klientów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
  • Trzy rodzaje kredytów z walutą obcą: Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że z punktu widzenia polskiego systemu prawnego można wyróżnić trzy rodzaje kredytów z walutą obcą – indeksowany, denominowany i walutowy.
  • Rozliczenie z bankiem tylko w zakresie udzielonego kapitału: Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału, co oznacza, że nie muszą już uiszczać kolejnych rat kredytu.

 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 r., sygn. akt XXIV C 1289/19. Sąd I instancji ustalił nieważność umowy i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

Postępowanie w II instancji trwało zaledwie 8 miesięcy i ograniczyło się wyłącznie do jednej rozprawy. Całe postępowanie trwało 3 lata i 3 miesiące.

Sąd Apelacyjny wskazał, iż nie ma racji skarżący, że zawarta przez strony umowa jest kredytem walutowym. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 13 maja 2022 r. odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, z punktu widzenia polskiego systemu prawnego można wyróżnić trzy rodzaje kredytów, w których w różnych rolach występuje waluta obca: indeksowany, denominowany i walutowy. W kredycie indeksowanym kwota kredytu jest podana w walucie krajowej i w tej walucie zostaje wypłacona, ale zostaje przeliczona na walutę obcą według klauzuli umownej opartej na kursie kupna tej waluty obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu.

W kredycie denominowanym kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej, lecz zostaje wypłacona w walucie krajowej po przeliczeniu według klauzuli umownej opartej na kursie kupna waluty obcej obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu. W obu przypadkach spłata kredytu następuje w walucie krajowej (niezależnie od tego, czy rata kredytu wyrażona jest w umowie w walucie polskiej czy obcej), przeliczanej po kursie obowiązującym w terminie płatności rat na walutę obcą, z zaliczeniem wpłat na poczet salda kredytu aż do wyczerpania kwoty, na którą został przeliczony z odsetkami.

W kredycie walutowym kwota kredytu jest wyrażona w 9 walucie obcej i jego spłata również jest dokonywana w tej walucie. Tylko w tym ostatnim wypadku roszczenie kredytobiorcy w stosunku do kredytodawcy opiewa na walutę obcą, tj. kredytobiorca może żądać od kredytodawcy wypłaty kwoty kredytu w walucie obcej. Spłata takiego kredytu także następuje w walucie obcej. W dwóch pozostałych wypadkach żądanie kredytobiorcy w stosunku do kredytodawcy dotyczy wyłącznie waluty krajowej, a waluta obca pełni w tych umowach tę samą, waloryzacyjną funkcję.

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału. Na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 116 tys zł, jednak w trakcie trwania procesu Klient nieprzerwanie spłacał raty kredytu, co spowodowało, że na dziś ta kwota znacznie się zmniejszyła.

W 2008 r. Klient z tytułu udzielonego kredytu uzyskał 452 tys. zł. Mimo regularnych spłat, na dzień wytoczenia powództwa, saldo kredytu wciąż wynosiło 489 tys. zł. (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP), co pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu denominacji.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski