Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Ostatnie dni to prawdziwy wysyp pozytywnych wyroków naszych Klientów w sprawach z dawnym Polbankiem. W dniu 24 października 2022r. małżeństwo powodów wygrało z bankiem Raiffeisen International AG S.A (dawny POLBANK).  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok, którym oddalił apelację banku w całości, jednocześnie uzależniając zapłatę przez bank zasądzonej przez Sąd Okręgowy kwoty od zaoferowania przez powodów kwoty 80 tys. zł tytułem banku, z uwagi na wypłacony kapitał.  Referentem sprawy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie był SSA Wojciech Damaszko a sprawa toczyła się pod sygnaturą I ACa 712/22 Na skutek przegranej apelacji banku, powodowie uzyskali od strony pozwanej kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 24 lutego 2021r. sygn. akt I C 662/21. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny oraz zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę 91.744,43 zł tytułem nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Sąd II instancji podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji. i na podniesiony w piśmie procesowym zarzut skorzystania z prawa zatrzymania, koniecznym było wydanie orzeczenia o charakterze reformatoryjnym. Zaznaczyć już w tym miejscu należy, że ten właśnie reformatoryjny charakter zapadłego rozstrzygnięcia wynika wyłącznie z tego, iż Sąd Apelacyjny uznał zasadność zarzutu potrącenia, nie podzielając pozostałych zarzutów podnoszonych w apelacji strony pozwanej. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania miało wpływ jedynie na odsetki od kwoty 91.744,43 zł i nie miało wpływu na roszczenie główne kredytobiorców tj. o ustalanie i zapłatę. 

Od momentu wytoczenia powództwa, które miało miejsce na początku kwietnia 2021r. roku do zakończenia postępowania w II instancji minęło zaledwie rok i 6 miesięcy.  Jest to świetny wynik, mając na uwadze ilość spraw obecnie rozpatrywanych przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. W postępowaniu apelacyjnym odbyła się jedna rozprawa, a trwało ono zaledwie pół roku. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 80 tys. zł. Po ponad 13 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty (do momentu wytoczenia powództwa) łącznie ok. 90 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 117 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału, zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 127 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.