Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

 

Kolejny prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. I znów REKORDOWE TEMPO!! Tym razem postępowanie odwoławcze zakończyło się w rekordowym czasie 4 miesięcy. Nasi Klienci złożyli pozew przeciwko mBank S.A. w lipcu 2020r.  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 26 maja 2022r., w składzie SSO del. Jacek Saramaga, zmienił wyrok jedynie w niewielkim zakresie dotyczącym kosztów procesu i oddalił apelację banku w pozostałym zakresie. Koszty procesu zostały zmienione na skutek błędnego wyliczenia z kwoty 7455,80 zł na kwotę 7448, 80zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 420/22.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 11 stycznia 2022r. Tamtejszy Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych zawartej w 2007r. z poprzednikiem prawnym pozwanego, czyli BRE Bank – SA w Warszawie. Nadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 99.346,34 zł wraz ustawowymi z odsetkami za opóźnienie

Sąd Apelacyjny stwierdził, iż prawidłowe były ustalenia Sądu Okręgowego, że postanowienia umowy kredytowej stanowiły wzorzec umowy i nie były ustalane indywidualnie z powodami. Fakt, że powodowie mogli zapoznać się z treścią umowy, a decyzję o jej zawarciu podjęli samodzielnie, kierując się swoimi własnymi interesami wyrażającymi się chęcią pozyskania kredytu, nie uzasadnia tezy o indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień.

Powodowie wystąpili z wnioskiem kredytowym, a bank przedstawił wcześniej przygotowany wzór (wzorzec) umowy, pozostawiając kredytobiorcom jedynie decyzję, czy zawrą z bankiem umowę w przedstawionym kształcie. Kredytobiorcy nie mieli możliwości zweryfikowania/skorygowania kryteriów przyjętych przez bank do ustalenia m.in. wysokości świadczenia. Wobec tego, Sąd przyjął, że klauzule umowne nie były uzgadniane indywidualnie z powodami.

Postępowanie w obu instancjach trwało mniej niż 2 lata. Powodowie z tytułu udzielonego im kredytu uzyskali kwotę 81 tys. zł. Po 15 latach regularnego spłacania rat, łącznie ok. 82 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 72 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa powodowie mieli nadpłatę), zatem zysk z wyroku wyniósł 83 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.