Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Najświeższe wieści z Sądu Apelacyjnego w Katowicach! Kolejna umowa frankowa prawomocnie nieważna. Tym razem w sporze sądowym uczestniczyła Klientka, która w 2007 r. zawarła umowę o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM w dawnym Kredyt Banku. Sąd Apelacyjny w Katowicach dnia 2 września 2022 r. w składzie SSA Joanny Polko oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku Bielej I C 840/20 i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1510/21 w procesie przeciwko Santander Bank. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców, zgodnie ze skuteczną praktyką Kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz kredytobiorców kwoty 86.261,83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji.

Sąd II instancji podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez sąd I instancji. Brak było naruszenia art. 233 k.p.c. przy ocenie zebranych dowodów. Sąd podzielił ocenę prawną co do klauzul abuzywnych w umowie i skutku usunięcia tych klauzul.  Ukształtowany sposób zapłaty różnicy między kursem kupna i sprzedaży banku nie ma podstaw. W ocenie Sadu nie powinno to stanowić dodatkowego wynagrodzenia banku – co skutkuje naruszeniem dobrych obyczajów.

Odwołanie do kursów walut w tabeli kursowej banku rażąco narusza równowagę stron, gdyż powodowie nie mieli żadnego wpływu na te kursy i nie znali przesłanek, w oparciu, o które bank ustalił kursy franka. Stanowi to potencjalną możliwość do jednostronnego oddziaływania na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Sąd Apelacyjny nie widzi możliwości dalszego wykonywania umowy bez mechanizmu indeksacji – klauzule te kształtują główne świadczenia stron, zatem bez tych postanowień umowa nie określa essentialia negotii określonych w art. 69 ustawy – Prawo bankowe i funkcji kredytu

Postępowanie w II instancji trwało 10 miesięcy, a w międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 300 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 247 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według kursu średniego NBP) 383 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 53 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 330 tys. zł dla kredytobiorców.

Warto wskazać, że całe postępowanie (I i II instancja) trwało nieco ponad 2 lata, co jest dobrym wynikiem borą pod uwagę obłożenie Sądów „sprawami frankowymi”

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.