Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Bez wątpienia o sporym szczęściu mogą mówić kolejni Klienci naszej Kancelarii, którzy uzyskali pozytywny wyrok w procesie sądowym przeciwko Santander Bank, który jest następcą prawnym dawnego Kredyt Banku, gdzie kredytobiorcy podpisali umowę kredytową. Bank pominął termin na złożenie apelacji i tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu I instancji. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu dnia 10 listopada 2021 r. ustalił nieważność umowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 92.278,94 zł oraz 137.704,75 CHF tytułem nienależnych rat kredytu uiszczonych na rzecz banku. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz Klientów całość kosztów postępowania, tj. 11.834 zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt XII C 369/20. 

Sąd wskazał, że w umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne. Bank jednostronnie w sposób niezależny do kredytobiorców ustalał kursy. W dniu zawarcia umowy kredytobiorcy nie znali równowartości zobowiązania w CHF. Był to dzień nie dający się określić. Brak było wskazania zasad ustalania kursów waluty obcej. I nieznana była wartość spłaty raty. Brak było również uzgodnień między stronami – umowa była sporządzona na wzorcu. 

Całe postępowanie w I instancji trwało nieco ponad 1,5 roku. W międzyczasie odbyły się trzy rozprawy. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 400 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 572 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według banku) 101 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 92.278,94 zł oraz 137.704,75 tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 380 tys. zł dla kredytobiorców

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.