Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Cóż to był za sukces. Po oddaleniu powództwa przez Sąd I instancji Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok na korzyść naszych Klientów! Sprawa dotyczyła kredytu zawartego jeszcze z bankiem Nordea, którego następcą prawnym jest PKO BP. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu dnia 4 lipca 2023 r. w składzie SSA Wojciech Damaszko (spr.) SSA Małgorzata Bohun SSA Zbigniew Woźniak zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów 182.822,20 Zł, zastrzegając, iż spełnienie świadczenia przez stronę pozwaną jest uzależnione od zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty 131 000 zł. Jednocześnie Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 6.417 zł z tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd zasądził całość spłaconych rat z uwagi na wcześniejszą spłatę kredytu. oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 lipca. Sprawa w Sądzie Apelacyjnym toczyła się pod sygn. akt I ACa 2370/22. 

Sad II instancji zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17 października 2022 r. sygn. akt XII C 845/20, w składzie SSO Katarzyny Tybur którym Sąd oddalił powództwo główne oraz ewentualne oraz zasądził od powodów na rzecz strony pozwanej solidarnie kwotę 5.417 zł.

Apelacja powodów okazała się w zasadniczej części zasadna co skutkowało wydaniem orzeczenia o charakterze reformatoryjnym. Natomiast stanowisko pozwanej o tyle podlegało uwzględnieniu o ile dotyczyło zgłoszonego zarzutu zatrzymania.

 Wymaga zauważenia, że mechanizm denominacji nie stanowiłby instrumentu kształtującego obowiązki kredytobiorcy sprzecznie z dobrymi obyczajami, ani też nie naruszałby w sposób rażący interesów powodów gdyby zasady jego działania zostały w umowie precyzyjnie i jasno określone w oparciu o jednoznacznie i obiektywne kryteria (art. 385 1 § 1 k.c. oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13).

Klauzula denominacyjna zawarta w umowie i ogólnych warunkach udzielania kredytów przez Nordea Bank Polska S.A. w Warszawie nie spełnia jednak powyższego wymogu bowiem zawiera odwołanie do kursów kupna/sprzedaży CHF według tabeli kursowej obowiązującej w tym banku, a zasady ustalania tych kursów nie zostały w umowie określone

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 11 miesięcy, z czego postępowanie w II instancji 10 miesięcy. W II instancji odbyła się jedna rozprawa. 

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorca będzie musiał rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału. Na chwilę wytoczenia powództwa klient miał całkowicie spłacony kredyt oraz nadpłatę kapitału w kwocie ok. 51 tys. zł. Klient z tytułu udzielonego kredytu uzyskał kwotę 131 tys. zł. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.