Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kredytów indeksowanych do waluty CHF udzielanych, przez bank  ING Bank Śląski było zdecydowanie mniej, niż w innych bankach. Jednak do naszej bazy wyroków przybywa orzeczeń przeciwko temu podmiotowi, również tych prawomocnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie SSA Tomasz Ślęzak (spr.) Sędziowie: SA Aleksandra Korusiewicz SA Ewa Majwald – Lasota dnia 26 lipca 2023 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 99 443,34 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi, zasądził od pozwanego na rzecz powodów ustawowe odsetki za opóźnienie od podlegającej potrąceniu kwoty 180 000 złotych od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2022 r. Nadto Są zasądził koszty procesu za II instancję od pozwanego na rzecz Naszych Klientów w kwocie 8.100 zł. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I ACa 1418/21i jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już płacić rat kredytu.

Sąd Apelacyjny rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 września 2021 r., sygn. akt I C 1132/20. 

Sąd Okręgowy dnia 27 września 2021 r. w składzie SSO Anety Wolskiej ustalił nieważność umowy kredytowej oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 279.443,34 zł. z ustawowymi odsetkami z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.834,00 tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Głównym roszczeniem kredytobiorców w pkt 1 było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu, z kolei pkt 2 roszczenia głównego zawierał zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 210.068,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 100.734,04 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. Pismem z dnia 18.08.2021 r. Klienci rozszerzyli powództwo w zakresie pieniężnego roszczenia głównego do kwoty 279.443,34 zł. 

Sąd Apelacyjny podniósł, że Sąd I instancji trafnie stwierdził, że po usunięciu z umowy niedozwolonych postanowień obowiązywanie jej w dalszym ciągu nie jest możliwe. Zgodnie z art. 498 § 2 k.c. wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej, wierzytelność powodów dochodzona w niniejszym procesie była wyższa od wierzytelności banku przedstawionej do potrącenia, zatem roszczenie o zapłatę zasądzonej w zaskarżonym wyroku kwoty zasługiwało na uwzględnienie w niższej wysokości.

Obok obniżenia wysokości należności głównej zasądzonej w punkcie drugim zaskarżonego wyroku i wyeliminowaniu solidarności powodów oraz poprawieniu oczywistej omyłki Sądu pierwszej instancji w dacie początkowej odsetek należnych od dnia po upływie siedmiu dni po doręczeniu odpisu pozwu – w ramach zmiany tego punktu wyroku, zasądzeniu podlegały także odsetki za opóźnienie od podlegającej potraceniu kwoty 180 000 zł. liczone od dnia po upływie siedmiu dni od doręczenia odpisu pozwu do pierwszego dnia kiedy potrącenie stało się możliwe, czyli od 8 grudnia 2020 roku do 10 sierpnia 2022 roku (art. 499 k.c.).  

Postępowanie w I instancji trwało dziesięć miesięcy. Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 8 miesięcy. 

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 180 tys. zł. Po prawie 12 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 258 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 162 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić klientom kwotę 279 tys. tytułem zwrotu nienależnych świadczeń, zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 441 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski