Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Po raz kolejny Sąd Apelacyjny w Katowicach nie miał wątpliwości co do ważności umowy zwartej przez PKO PB S.A z naszymi Klientami. Tym samym jest to już nasza kolejna prawomocna wygrana z tym bankiem! Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 27 maja 2022 r. w składzie SSA Piotra Łakomiaka w całości oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów solidarnie kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1167/21. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, iż kredytobiorcy nie muszą już spłacać kolejnych rat kredytu. 

Pozwany bank apelował od wyroku w I instancji, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Hipotecznego MIX i zasądził od pozwanego na rzecz klientów kwotę 11.851,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Spór w I instancji toczył się w sprawie o sygn. I C 919/20.

Strona pozwana w apelacji, podniosła wiele zarzutów min. brak interesu prawnego powodów w dochodzeniu ustalenia nieważności umowy z art. 189 kpc czy błędne uznanie niektórych postanowień umownych za abuzywne. Zarzutów tych, podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy, nie podzielił Sąd Apelacyjny. Również zarzut naruszenia art. 22¹kc poprzez bezzasadne przypisanie powodowi statusu konsumenta okazał się chybiony. Mianowicie, najistotniejszym momentem, na jaki ocenia się status kredytobiorcy jest moment podpisania umowy. Należy bowiem na ten moment ocenić, czy dana umowa została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z działalności gospodarczej danej osoby, czy raczej użytek gospodarczy odgrywał zaledwie nieznaczącą rolę

Jednocześnie Sąd II instancji doszedł do trafnych wniosków, że pozwany bank nie wyjaśnił powodom zarówno działania mechanizmu przeliczeniowego, który poprzez stosowanie własnych kursów waluty denominacyjnej, umożliwiał pozwanemu, kosztem powodów, osiąganie także dodatkowych korzyści finansowych

W postępowaniu apelacyjnym odbyła się jedna rozprawa, 10 miesięcy od momentu wydania wyroku w I instancji. Sprawa w obu instancjach trwała niecałe 1 rok i 6 miesięcy. Należy uznać to za bardzo dobry wynik, zważywszy na fakt, że w niektórych sprawach postępowanie toczy się nawet 4 lata. Zysk Klientów z orzeczenia Sądu wyniósł aż 346 tys. zł. W 2008 r. klienci wzięli kredyt na 283 tys. zł. i po 12 latach spłacania kredytu wciąż mieli zadłużenie (wg obliczeń banku) w wysokości 358 tys. zł., natomiast spłaty kapitału pozostało ok. 12 tys. zł. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski