Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Kolejna umowa z Nordeą prawomocnie nieważna w krótkim odstępie czasu. Tym razem sprawa toczyła się w Warszawie. W procesie sądowym uczestniczyli Klienci Kancelarii przeciwko następcy prawnemu Nordei, tj. PKO BP w sprawie o sygn. akt VA Ca 8/22. Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 6 października 2022 r. w składzie SSA Robert Obrębskiego oddalił apelację banku z dnia 27 października 2021r. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytlem zwrotu kosztów procesu.

Sąd I instancji ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 215.190,30 zł tytułem zwrotu nienależnych rat wraz z ustawowymi odsetkami. Dodatkowo Sąd meriti zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcy i I instancji uczestniczyli w procesie sądowym przeciwko PKO BP w sprawie o sygn. akt XXVIII C 667/21.

Sąd Odwoławczy podzielił argumentację Sądu meriti. Wskazał, iż to na banku ciąży obowiązek, aby wszystkie oferty były prawidłowe i pozbawione wad prawnych, a potem konsument może wybrać ofertę korzystniejszą, a nie być zobowiązanym oceniać, która oferta jest zgodna z prawem. To nie jest rola konsumenta. 

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 7 miesięcy, zaś w obu instancjach 1 rok i 6 miesięcy. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, iż postępowania w apelacji warszawskiej potrafią trwać po kila miesięcy.  To kolejny wyrok, który został wydany w tak krótkim czasie. W instancji Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań stron, przy czym dowód ograniczyć do przesłuchania kredytobiorców. Dodatkowo Sąd nie dopuścił dowodu z zeznań świadków wnioskowanych przez stronę pozwaną, a także dowodu z opinii biegłego wnioskowanego przez obie strony. Sąd również oddalił wniosek strony pozwanej o zawieszenie postępowania. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 244 tys. zł. Po 15 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 215 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg kursu średniego NBP) 246 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu denominacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 215 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 217 tys. zł dla kredytobiorców

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski