Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Zaledwie 9 miesiący trwało postępowanie Klientów Kancelarii w II instancji którzy w 2021 roku wytoczyli w Jelniej Górze powództwo przeciwko Getin Bank. Wygrana cieszy nas tym bardziej, iż pozytywny wyrok zapadł równo miesiąc przed upadłością Getin Noble Banku. Tym samym Naszym klientom udało się uwolnić od kredytu frankowego jeszcze przed postępowaniem upadłościowym, które mocno utrudniło i spowolniło procesy przeciwko temu podmiotowi.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, dnia 20 czerwca 2023 r. w składzie SSA Ewa Głowacka (spr.) Sędziowie: SSA Aleksandra Marszałek SSA Adam Jewgraf, w przeważającej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Nie mniej jednak Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut potrącenia strony pozwanej, co skutkowało umorzeniem wierzytelności stron do wysokości niższej z nich oraz ograniczyło odsetki od zasądzonej kwoty. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1835/22. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już uiszczać kolejnych rat kredytu.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2022 r. sygn. akt I C 972/21 w którym ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 127 356, 89 zł tytułem nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych. Po wniesieniu apelacji w piśmie pozwany bank podniósł zarzut potrącenia wierzytelności w kwocie 85 231,78zł, odpowiadającej wysokości wypłaconego kapitału, oraz zarzut zatrzymania. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo ponad zasądzoną nim kwotę 42 125,1 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego cceny wymagały podniesione jednocześnie zarzuty potrącenia i zatrzymania. Z dwóch przysługujących bankowi praw – potrącenia i zatrzymania dalej idącym jest pierwsze, bowiem skutkuje umorzeniem obu wierzytelności do wysokości niższej, a procesowo oddaleniem powództwa po podniesieniu zarzutu potrącenia.

W przypadku zobowiązań bezterminowych, do których należy zobowiązanie z tytułu nienależnego świadczenia, przekształca się ono w terminowe po wezwaniu wierzyciela do jego spełnienia. Skoro powodowie wezwani zostali do zapłaty pismami z dnia 8 maja 2023r., tym samym powództwo w zakresie dochodzonej kwoty 85 231,78zł podlega oddaleniu wobec umorzenia wierzytelności do tej wysokości. Zmianie podlega także rozstrzygnięcie o odsetkach. Zgodnie z art. 455 k.c. dłużnik jest zobowiązany do spełnienie świadczenia niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, przy uwzględnieniu rodzaju i rozmiaru świadczenia.

Postępowanie w II instancji trwało niecałe 9 miesiące i ograniczyło się wyłącznie do wymiany pism procesowych przez strony, a także jednej, krótkiej rozprawy. Całe postępowanie w obu instancjach trwało równo 2 lata, co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę czas trwania większości postępowań sądowych.

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy nie będą musieli rozliczać się już z bankiem w zakresie udzielonego kapitału. Uwzględnienie przez Sąd zarzutu zatrzymania oznacza, iż to bank jest dłużnikiem powodów i winien im zwrócić kwotę ponad 45 tys. zł z odsetkami. W 2008 r. Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali 85 tys. zł. Mimo regularnych spłat, na dzień wytoczenia powództwa, saldo kredytu wciąż wynosiło 77 tys. zł. (wg banku), co pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu indeksacji.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.