Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

To kolejna prawomocna wygrana w sprawie przeciwko mBankowi. Tym razem sprawa toczyła się w Łodzi, gdzie tamtejszy Sąd Apelacyjny dnia 4 marca 2022 r. w składzie SSA Jacka Świerczyńskiego oddalił apelację banku i zasądził na korzyść Klientów całość kosztów postępowania apelacyjnego, tj. 4.050,00 zł. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt I ACa 1056/21. 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r., który zasądził od banku na rzecz Klientów kwotę 150.709,24 zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń spełnionych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo zasądził na rzecz Klientów kwotę 6.417,00 zł tytułem kosztów procesu. Sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. akt II C 1646/20. 

Sąd II instancji w pełni podzielił stanowisko Sądu I instancji, który to stwierdził, iż postanowienia umowne nie niedozwolone zgodnie z art. 385 (1) k.c. W jego ocenie postanowienia miały charakter blankietowy, gdyż nie spełniały warunku przejrzystości, a także odwoływały się do miernika wartości, który nie miał charakteru obiektywnego i zewnętrznego. 

Łączny czas postępowania w obu instancjach był dosyć krótki, gdyż trwało ono ponad 1,5 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem, porównując do innych, podobnych spraw. W obu instancjach odbyło się tylko jedna rozprawa. 

Klienci Kancelarii z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 157 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie niecałe 180 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 164 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa sprawia, iż bank będzie musiał przelać na rzecz Klientów 150.709,24 zł. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.