Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

To kolejny prawomocny wyrok Klientów Kancelarii w Poznaniu. Sąd Apelacyjny dnia 30 listopada 2023r. w składzie SSA Mikołaja Tomaszewskiego oddalił apelację banku od wyroku Sądu I instancji i zasądził na rzecz Klientów całość kosztów postępowania, tj. 8.100 zł. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 460/22. Klienci uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko bankowi Millennium. 

 Pozwany bank apelował od Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. akt XVIII C 86/21.Tamtejszy Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd I instancji rozstrzygnął zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą prezentowaną przez Sądy różnych instancji, również przez Sąd Najwyższy. Reasumując uznać należy, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie pozwala zastąpić kursu sprzedaży z Tabeli kursów żadnym innym kursem notowania CHF do złotego w tym np. średnim kursem ogłaszanym przez NBP. Wynika to z faktu, że abuzywne postanowienie podlega wyłączeniu bez jednoczesnego wprowadzenia w jego miejsce tożsamego mechanizmu, a ponadto, że z uwagi na eliminację abuzywnego postanowienia zachodzi niemożność rozliczenia umowy, brak jest bowiem możliwości określenia wysokości głównego zobowiązania powodów. węgierskiego – u nas nie ma ustaw w przedmiocie kredytów „frankowych”.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 11 miesięcy, z kolei w II instancji ponad pół roku. Powołanie się przez Sąd Okręgowy na fakt, że świadkowie strony pozwanej, którzy zajmowali się obsługą powodów przy zawieraniu umowy kredytowej, nie wskazali konkretnych okoliczności odnoszących się do tego przypadku a ich zeznania ograniczyły się w istocie do prezentacji ogólnych zasad postępowania stosowanych u pozwanego przy zawieraniu umów kredytowych indeksowanych do CHF nie stanowiło naruszenia zasad postępowania. Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw, w trybie art. 380 k.p.c. do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu apelacyjnym.

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału. Na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 324 tys. zł, jednak w trakcie trwania procesu Klienci nieprzerwanie spłacali raty kredytu, co spowodowało, że na dziś ta kwota się zmniejszyła. Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 795 tys. zł. Mimo regularnych spłat, na dzień wytoczenia powództwa, saldo kredytu wciąż wynosiło 1.308.145,81 tys. zł. (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP), co pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu indeksacji. Zysk z wyroku wyniósł zatem dla naszych Klientów prawie 1 mln złotych.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.