Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny dobry wyrok w apelacji poznańskiej. Tym razem postępowanie w sprawie przeciwko Kredyt Bankowi (obecnie Santander Bank Polska S.A) zakończyło się sukcesem, chociaż apelacje obu stron postępowania zostały oddalone. Sąd I instancji w Poznaniu ustalił nieważność umowy i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 201 628,51 zł (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przy czym zastrzegł, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania wyżej wymienionego świadczenia dopóki powodowie nie zaofiarują zwrotu świadczenia otrzymanego od pozwanego z tytułu wypłaty kredytu z umowy albo nie zabezpieczą roszczenia o zwrot.

W naszej ocenie uwzględnienie zarzutu zatrzymania było bezpodstawne, związku z czym wywiedliśmy w tym zakresie apelację. Z wyrokiem w całości nie zgadzał się pozwany, który zaskarżył cały wyrok. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. w składzie Ryszard Marchwicki Sędziowie: Małgorzata Kaźmierczak Mariola Głowacka oddalił obie apelacje. Nadto zniósł wzajemnie koszty postępowania pomiędzy stronami. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 83/22, a wyrok jest prawomocny.

 

 Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2021 r. sygn. akt XIII C 211/20.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko powodów, iż Kredyt Bank S.A. nie zrealizował względem kredytobiorców obowiązków informacyjnych w zakresie ciążącego na nich ryzyka kursowego. Naruszenie obowiązku informacyjnego na etapie przedkontraktowym przybrać może formę zarówno niepodania wymaganej i precyzyjnie wskazanej ustawowo informacji, jak i na podaniu informacji w sposób niepełny.

Generalnie można powiedzieć, że w celu uznania realizacji przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego nie jest wystarczające wskazanie w umowie, że ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi kredytobiorca, oraz odebranie od klienta oświadczenia, zawartego we wniosku o udzielenie kredytu, o standardowej treści, iż został on poinformowany o ponoszeniu ryzyka wynikającego ze zmiany kursu waluty oraz przyjął do wiadomości i akceptuje to ryzyko.

Istnieje obowiązek ostrzegawczy instytucji finansowej, która oferując kredyt powiązany z walutą obcą kredytobiorcy, niejednokrotnie takiemu, który nie ma zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu złotowego, powinna dołożyć szczególnej staranności w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wiążących się z takim produktem finansowym.

Zachowanie informacyjne banku powinno polegać na poinformowaniu klienta o zakresie ryzyka kursowego w sposób jednoznaczny i zrozumiale unaoczniający konsumentowi, który z reguły posiada elementarną znajomość rynku finansowego, że zaciągnięcie tego rodzaju kredytu jest bardzo ryzykowne, a efektem może być obowiązek zwrotu wielokrotnie wyższej od pożyczonej mimo dokonywania regularnych spłat.

Postępowanie w obu instancjach trwało 3 lata i 3 miesiące, przy czym postępowanie apelacyjne zajęło półtora roku. Do wydłużenia czasu postępowania przyczynił się okres pandemii, na który przypadło złożenie pozwu.

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 230 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat saldo kredytu wynosiło ponad 249 tyś. zł, czyli więcej niż kwota kredytu udzielonego w 2007r. Natomiast do momentu zlecenia sprawy Kancelarii de facto Klienci spłacili większą część wypłaconego kredytu – 201 tys. zł. Powyższe pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu indeksacji. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.