Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

Kancelaria nie zwalnia tempa w ostatnich tygodniach. Kolejne rewelacyjne wieści płyną do nas z Łodzi. Na skutek naszej apelacji został zmieniony kolejny wyrok oddalający powództwo główne w całości. Sukces jest tym większy, iż dotyczy banku GE Money Bank, który uchodzi za trudnego przeciwnika procesowego, a jego umowy nie są oczywiste. Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 14 lipca 2023r. w składzie SSA Małgorzata Stanek (spr.) Sędziowie: SA Anna Beniak SA Jolanta Jachowicz zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu i ustalił nieważność umowy, a nadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 11.834 i 9.100 tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1406/22. W wyniku powyższego wyroku, kredytobiorcy nie są już zobowiązani do uiszczania kolejnych rat kredytu.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 519/21.Ww. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 10 196,02 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w pozostałym zakresie powództwo ewentualne oddalił. Nadto nie obciążył powodów kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej.

Sąd I instancji nie uwzględnił ani powództwa głównego ani ewentualnego, usunął on jedynie marże banku z umowy i przeliczył raty kredytu po średnim kursie franka szwajcarskiego NBP. 

Sąd Apelacyjny nie zgodził się z wyrokiem Sądu Okręgowego i jego ustaleniami. Z materiału dowodowego rozpoznawanej sprawy wynika, że postanowienia umowy nie zostały z powodami uzgodnione indywidualnie. Kwestionowane postanowienia umowy o kredyt zostały wprost przejęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta, a powodowie nie mieli żadnego wpływu na treść przedmiotowych postanowień. Nie można się zgodzić z tezą, że powodowie w istocie kwestionują jedynie tzw. klauzulę kursową (normy określającej, w jaki sposób ustalany będzie kurs waluty obcej na potrzeby operacji związanych z indeksowaniem przy wypłacie i przy spłacie kredytu).

Od konsumenta można wymagać rozważnego i krytycznego podejścia do przedstawianej mu oferty, połączonego z przeanalizowaniem udzielonych mu informacji. Jednakże podstawowym wymogiem pozwalającym na ocenę zachowania konsumenta jest uprzednie spełnienie przez przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków informacyjnych, których ten w niniejszej sprawie nie spełnił.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 3 miesiące. Na rozprawie apelacyjnej obie strony podtrzymały swoje stanowisko wyrażone w pismach procesowych. 

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 308 tys. zł. Po prawie 16 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 289 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 493 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 19 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 474 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski przy udziale r.pr. Magdaleny Wiśniewskiej.