Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

W ciągu zaledwie kilku tygodni znowu odnotowaliśmy prawomocną wygraną z Kredyt Bankiem. W miesiącu lutym 2023r. mieliśmy 20 prawomocnych wyroków z tego 5 przeciwko obecnemu Santander Bank Polska S.A (następca prawny Kredyt Banku). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 2 lutego 2023 r. w składzie SSA Agnieszki Terpiłowskiej oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 1974/22, a wyrok jest prawomocny.

Głównym roszczeniem kredytobiorców w pkt 1 pozwu było roszczenie o ustalenie nieważności rzeczonej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz Klientów kwoty 76.735,95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji.

Apelacja dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2022 r. sygn. akt XII C 719/21

 Sąd II instancji, wskazał,iż orzeczeniu z dnia 31 marca 2022r. Trybunał Sprawiedliwości (C472/20) ponownie wskazał, iż „Dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie temu, by właściwy sąd krajowy orzekł o przywróceniu stron umowy kredytu do stanu, w jakim znajdowałyby się, gdyby umowa ta nie została zawarta z tego względu, że warunek tej umowy dotyczący jej głównego przedmiotu powinien zostać uznany na podstawie tej umowy za nieuczciwy przy czym jeśli przywrócenie takie nie jest możliwe, do tego sądu należy zapewnienie by konsument znalazł się ostatecznie w sytuacji, w jakiej znajdowałby się, gdyby warunek uznany za nieuczciwy nigdy nie istniał.

Realizowanie przez prawodawcę Unii w dyrektywie 93/13 cel polega bowiem na przywróceniu równowagi między 7 Publikacja w Portalu ma wyłącznie charakter informacyjny. Sygn. akt I ACa 1974/22 stronami umowy przy jednoczesnym utrzymaniu w mocy umowy jako całości, a nie na unieważnianiu wszystkich umów zawierających nieuczciwe warunki ”. Zawarte w Umowie stron zapisy odnoszące się do odesłania do tabel kursowych banku należało ocenić w kontekście wyroku z dnia 8 września 2022r. jako warunki, „których usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na jego istotę”. Z powyższych przyczyn apelacja podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

Postępowanie w II instancji trwało 4 miesiące. Przy czym postępowanie w I instancji trwało 2 lata i 5 miesięcy. Tym samym całe postępowanie w obu instancjach trwało nieco ponad 2 lata i 9 miesięcy. 

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 250 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 211 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 283 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji.

Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało ok. 39 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 244 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski